IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 „Rīgas Tirdzniecības tehnikuma profesionālās vidējās izglītības programmu kvalitātes uzlabošana un īstenošana” 

Projekta līguma numurs: 2010/0102/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/014

Projekta iesniedzējs ir Rīgas Tirdzniecības tehnikums. Kā sadarbības partneri atsevišķu projekta aktivitāšu īstenošanai tiek iesaistīti Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skola un Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles profesionālā vidusskola. Projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši – no 2010.gada 1.augusta līdz 2012.gada 31.jūlijam. Kopējās apstiprinātās izmaksas ir LVL 302 560. Projekta mērķis ir uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, sekmējot cilvēkresursu attīstību un veicinot situācijas uzlabošanos darba tirgū. Mērķa grupa ir visi tehnikuma izglītojamie.

Projekta ietvaros paredzēts:

  1. Īstenot mācību praksi pie komersantiem.
  2. Organizēt praktiskās mācības un seminārus pie nozares profesionāļiem.
  3. Konsultēt izglītojamos vispārizglītojošajos un profesionālajos mācību priekšmetos.
  4. Organizēt mācību priekšmetu olimpiādes, konkursus starp sadarbības partneru izglītojamajiem.
  5. Izstrādāt un izdot mācību līdzekļus un uzdevumu krājumus.
  6. Izstrādāt datorizētos mācību kursus un veikt lietotāju apmācību.
  7. Uzlabot tehnikuma mājas lapu.
  8. Iegādāties mācību un uzziņas literatūru, kā arī abonēt periodiku.
  9. Nomāt biroja un datortehniku, kā arī datorprogrammas.
  10. Nodrošināt projekta publicitāti un organizēt projekta noslēguma konferenci.

Projektā paredzētās aktivitātes un līdzfinansējums no Eiropas Sociālā fonda ļaus būtiski pilnveidot mācību vidi, pasīvā klausītāja lomā un teorētiskās vielas apguvē ieviešot interaktivitāti, aktīvu līdzdarbošanos, diskusijas u.c. paņēmienus. Tehnikuma izglītojamie būs nodrošināti ar kvalitatīviem mācību līdzekļiem un uzdevumu krājumiem, apgūs vairākas mūsdienu darba vietās izmantojamās datorprogrammas, piedalīsies dažādos praktiskos semināros un mācībās, tādējādi iegūstot arvien jaunas zināšanas un tādā veidā paaugstinot savu konkurētspēju.

Projekta norise un rezultāti

1.posms / 2010.gada augusts – oktobris

2.posms / 2010.gada novembris – 2011.gada februāris

3.posms / 2011.gada marts – jūnijs

4.posms / 2011.gada jūlijs – oktobris

5.posms / 2011.gada novembris – 2012.gada februāris

6.posms / 2012.gada marts – jūnijs

Izdoti RTT pedagogu sarakstītie mācību līdzekļi un uzdevumu krājumi:

Jūlijas Sjominas “Darba organizācija ēdināšanas uzņēmumos“,

Anitas Upmines “Mācību virtuves praktisko darbu burtnīca“,

Dainas Kaparkalējas “Merčendaizinga un pārdošanas mākslas pamati“,

Ligitas Druvas “Uzdevumu krājums ekonomikā“,

Annas Pušpures “Patstāvīgo darbu uzdevumu krājums kulturoloģijā“,

Sandras Važas “Dokumentu pārvaldība (lietvedība): uzdevumi un dokumentu paraugi“,

Zojas Petročenko “Praktiskie uzdevumi komercdarbiniekiem informātikā Microsoft Office 2010 vidē“,

Maksima Platonova “Reklāmas darba organizācija un izmaksas“,

Maijas Grauziņas “Lietišķā angļu valoda“,

Tatjanas Džuglejas “Tiesību pamati“.

Projekta noslēguma publikācija 2012.gada 21.jūnija laikrakstā “Izglītība un Kultūra”