Programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes projekts
 
„Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”
 Vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001
Ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola no 2014. gada janvāra realizē projektu “Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”.
Projekta ietvaros  jauniešiem piedāvā apgūt telemehānikas un loģistikas izglītības programmu ar kvalifikāciju loģistikas darbinieks.
Mācības ir bezmaksas, to izmaksas sedz ESF. Mācību ilgums 1,5 gadi. Mācību laikā jauniešiem ir iespēja saņemt stipendiju.

Mācībām var pieteikties jaunieši, kuri:

  • ir vecumā no 17 līdz 25 gadiem;
  • ar vidējo izglītību;
  • pašlaik nepiedalās citās Eiropas Savienības struktūrfondu finansētās mācībās vai nodarbinātības aktivitātēs.
2014. gada 13. janvārī projekta ietvaros mācības loģistikas darbinieka kvalifikācijas iegūšanai uzsāka 23 jaunieši.

14 nedēļas no mācību ilguma paredzēta prakse ar loģistiku saistītos uzņēmumos. Prakses laikā jaunieši var saņemt:

1. ceļa izdevumu kompensāciju prakses laikā no dzīvesvietas līdz prakses vietai,
2. nepieciešamības gadījumā izdevumu kompensāciju par naktsmītni, kura nepārsniedz EUR 71,14 mēnesī.
Projekta ietvaros tiek apmaksāti izdevumi par prakses organizēšanu prakses vietā līdz EUR 7,11 dienā par katru izglītojamo.
Projekta ietvaros šo trīs  mēnešu laikā, pamatojoties uz pedagogu iesniegumu, iegādāti mācību līdzekļi – kalkulatori un mācību grāmatas „Loģistika”. Saskaņā ar projekta pamatnosacījumiem mācību līdzekļi un mācību grāmatas tiek nodotas jauniešiem lietošanā.
Martā jauniešiem ir iespēja mācīties teoriju un praktiskās iemaņas autokrāvēja/elektrokāra vadīšanā, iegūstot autokrāvēja/elektrokāra operatora apliecību (ar tulkojumu angļu valodā), ko nodrošina skola sadarbībā ar mācību centru „Darba drošības centrs.”
Projekta ietvaros no 2014. gada 14. jūlija lidz 22. augustam 14 LĢ ESF2 grupas izglītojamie izgāja praksi dažādos loģistikas un ar loģistiku saistītos uzņēmumos.
LĢ ESF2 grupas izglītojamās Lienes Erecas atsauksmi par praksi var lasīt – http://www.rtpv.edu.lv/lat/aktualitates/442/
Telemehānikas un loģistikas izglītības programmas LĢ ESF2 grupas audzēkņi ar iegūstamo kvalifikāciju loģistikas darbinieks strādā praksē no 2015. gada 5 janvāra līdz 27. februārim.