Audzināšanas pasākumu darba plāns Janvārim

Nr. p.k.

Pasākums Datums, laiks Kas piedalās Vieta

Atbildīgie

1. Pedagoģiskā sēde. 04.01.

pl. 1100

Visi pedagogi 3.auditorija I.Safronova
2. 4.kursu audzinātāju sanāksme par Žetonu vakaru. 04.01.

Pēc ped. sēdes

4.kursu audzinātāji 3.auditorija M.Gerharde
3. Audzinātāja stunda par 2. semestra audzināšanas pasākumiem. 05.01.

pl. 1420

Visi kursi Auditorijās pēc stundu saraksta Kursu audzinātāji
4. Lekcija – nodarbība par atkarību profilaksi ERASMUS+projekta ietvaros. 05.01.

pl. 1420

1.D kurss 15.auditorija I.Eglīte

K.Dzenis

5. Žetonu gredzenu pasūtīšana

„Sudraba nams”.

11.01.

pl. 1000

4. kursi Aktu zālē pēc saraksta Kursu audzinātāji
6. Galda spēļu maratons. 11.01 – 29.01. Izglītojamie, pedagogi 1.2.3.4.

stāvu gaiteņi

M.Gerharde

L.Haritonovs

7. Matemātikas olimpiāde. 12.01.

pl.1400

Izglītojamie 7.auditorija I.Dišlere

M.Kārkliņa

8. Lekcija par studiju iespējām RTU. 12.01

no plkst. 12.00

4.A;4.C

kursi

RTU D.Konrāde

T.Daudiša

9. Lekcija par studiju iespējām RTU. 19.01

no plkst. 12.00

4.T;4.F

kursi

RTU I.Pirktiņa

T.Daudiša

10. Ekonomikas olimpiāde. 19.01.

pl. 1400

Izglītojamie 21.auditorija B.Sergejeva
11. Tematiskā audzinātāja stunda

„1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena”.

26.01.

pl. 1400

Visi kursi Aktu zāle Kursu audzinātāji

J.Aizvakars

12. 1.semestra teicamnieku godināšana. 26.01.

pl. 1400

Visi kursi Aktu zāle A.Pušpure

T.Pētersone

13. Lekcija par studiju iespējām RTU. 26.01.

no pl. 1200

4.L;G kursi RTU K.Freimane

T.Daudiša

14. Gatavošanās Žetonu vakaram. Visu mēnesi 4.kursi Skola M. Gerharde

4.kursu audzinātāji

15. Gatavošanās izstādei

„Skola 2016”.

Janvāris Pedagogi,

izglītojamie

Skola M.Gerharde
16. Izglītojamo pašpārvaldes sanāksme. Divas reizes mēnesī Izglītojamie 3.A auditorija S.Fatahudinova
17. Jauniešu kora „Vēja spārniem” mēģinājumi. Otrdienās

pl. 14 40, trešdienās

pl. 15 30

Izglītojamie Aktu zāle A. Rancevičs
18. Jauniešu tautisko deju kolektīva „Trejdeviņi” mēģinājumi. Pirmdienās

Pl.14.40

Ceturtdienās

pl. 15 30

Izglītojamie Aktu zāle I.Aizupe
19. Informatīvā sanāksme kursu audzinātājiem. Divas reizes mēnesī Kursu audzinātāji 3.A auditorija M. Gerharde