Jauna kvalifikācija! ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS

Iegūstamā kvalifikācija:

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Mācību laikā izglītojamie iegūst nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas ēdināšanas uzņēmumu darba organizācijā un vadībā, ēdienu un konditorejas izstrādājumu gatavošanā,  tehnoloģiskajās iekārtās, viesu apkalpošanas organizācijā, uztura fizioloģijā un sanitārijā, kvalitātes kontrolē.
Izglītības programmas ietvaros izglītojamie apgūst SIA “UCS”  datorprogrmmas R-Keeper un StoreHouse, kas paredzētas  ēdināšanas uzņēmumu darba automatizācijai.

Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izglītojamie nostiprina praksē, kuru iziet labākajos Latvijas ēdināšanas uzņēmumos, kā arī ārzemēs.
Izglītojamos sagatavo darbam ēdināšanas uzņēmuma ražošanas un apkalpošanas organizēšanai.

Absolventi varēs ieņemt vidējā posma vadītāja amatu vai arī uzsākt individuālo komercdarbību.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

Latviešu valoda, literatūra, angļu, vācu un krievu valoda, matemātika, informātika, ķīmija, ekonomika, ģeogrāfija, tehniskā grafika, Latvijas un pasaules vēsture, sports.

Profesionālie mācību priekšmeti:

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija, ēdienu gatavošanas tehnoloģija, konditorejas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija, viesu apkalpošanas organizācija, uzņēmuma tehnoloģiskās iekārtas, pārtikas prečzinības, sabiedrības un cilvēka drošība, uztura fizioloģija, sanitārija un paškontrole, komercdarbības pamati, tirgzinību pamati, grāmatvedības pamati un kalkulācija, statistika un matemātiskie aprēķini, tiesību pamati un darba tiesiskās attiecības, dokumentu pārvaldība, saskarsme un profesionālā ētika, profesionālā angļu un vācu valoda, kā arī praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse.

Izglītību apliecinošais dokuments:

Diploms par profesionālo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības sertifikāts par centralizētajiem eksāmeniem, kas ļauj piedalīties konkursā par iespējām turpināt izglītību jebkurā augstākajā mācību iestādē.

Kvalifikācijas līmenis:

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis. Plašāk par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas kvalifikāciju datubāzē – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/.

Skolas absolventi iegūst atbilstošu teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību, spēj patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu, kā arī plānot un koordinēt ēdināšanas uzņēmuma struktūrvienību darbu, organizēt viesu apkalpošanu, pieņemt pasūtījumus, plānot, organizēt un koordinēt banketus.
Absolventi iegūst izpratni un iemaņas darbam ar dažāda veida dokumentiem ēdināšanas uzņēmumos, izstrādāt ēdienkartes un dzērienkartes, pasūtīt nepieciešamās izejvielas, aprēķināt izmaksas.

Nodarbinātības apraksts:

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists ir kvalificēts apkalpojošās sfēras darbinieks un var strādāt ēdināšanas uzņēmumos un vadīt ēdināšana un apkalpošanas procesus.
Viņa tiešie pienākumi ir ikdienas darba organizēšana un koordinēšana, pasūtījumu pieņemšana un noformēšana, ēdienu gatavošana un sagatavošana pasniegšanai, nepieciešamo izejvielu pasūtīšana, pieņemšana un kvalitātes kontrole, ēdienkaršu izstrāde, darba uzdevumu sadale un kontrole zāles darbiniekiem, pavadzīmju un citu dokumentu pieņemšana un apstrāde.

Iespēja strādāt šādos amatos:

Individuālais komersants, zāles administrators, iepirkumu menedžeris, pavārs, viesmīlis.

Mācību ilgums:

Četri gadi.

Papildus informācija:

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.