RTPV iesaistīšanās projektā PuMPuRS

ES regālijas

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2017. gada oktobrī Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iesaistījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

I semestrī skolas izglītojamajiem tika sastādīti 35 individuālie atbalsta pasākumu plāni, saskaņā ar kuriem līdz semestra beigām novadīta 81 individuālā konsultācija sekojošos mācību priekšmetos: latviešu valoda, matemātika, angļu valoda, grāmatvedība, restorāna darba organizācija, viesu apkalpošana, grāmatvedības pamati. Projektā strādāja 12 pedagogi un 5 darbinieki.

II semestrī turpināsim iesākto. Ir plānots sniegt individuālās konsultācijas gan vispārizglītojošajos, gan profesionālajos mācību priekšmetos: latviešu valoda, matemātika, vēsture, angļu valoda, krievu valoda, grāmatvedība, statistika, restorāna darba organizācija, viesu apkalpošana, grāmatvedības pamati, citu tautu virtuve, reklāmas komunikācija, reklāmas darba organizācija, informātika, informāciju tehnoloģijas.

pumpurs_mmaxi-1