Projekta PuMPuRS rezultāti

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Kopš 2017.gada oktobra Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

2018./2019. mācību gada 1.semestrī skolas izglītojamajiem tika sastādīti 34 individuālie atbalsta pasākumu plāni, bet 2.semestrī 52 plāni, saskaņā ar kuriem semestra ietvaros izglītojamajiem tika sniegtas individuālās konsultācijas un konsultatīvais atbalsts. Projektā PuMPuRS mācību gada laikā iesaistījās 16 pedagogi, psihologs un 6 darbinieki.

        Nākamajā, 2019./2020., mācību gadā turpināsim iesākto, sniedzot individuālās konsultācijas gan vispārizglītojošajos, gan profesionālajos mācību priekšmetos.