Par PuMPuRS īstenotajām darbnīcām izglītības iestādēs

Arī Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (turpmāk – RTPV) ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS īstenotajās darbnīcās izglītības iestādēs. Darbnīcu īstenošana ir paredzēta klātienes nodarbībās 12 h apjomā un pavisam paredzēti 3 moduļi. Darbnīcu mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā.

Otrdien, 2019.gada 8.oktobrī, Inese Zlaugotne no Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” RTPV pedagogiem vadīja darbnīcu 1.moduli, kura tēma bija “Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai”. Pedagogi uzzināja:

–        kā strādāt ar ESF projektā “Pumpurs” izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem;

–        kas ir priekšlaicīga mācību pārtraukšana, kā to mazināt, izmantojot dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus;

–        kā pedagoga personība un profesionālā darbība var ietekmēt izglītības iestādes darbu;

–        kādi ir 21.gadsimtā izglītībā sasniedzamie rezultāti;

–        kā vadīt pārmaiņas pedagoga un izglītības iestādes darbā PMP mazināšanai, īstenojot izglītības iestādes pašnovērtēšanas procesu.

 

Darbnīcu 2.moduļa nodarbības “Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas” norise tiek plānota 2019.gada 3.decembrī, bet darbnīcu 3.moduļa nodarbības norise “Izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai” 2020.gada 3.janvārī.

 

Par projektu PuMPuRS. Projekts savā darbā veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Projekta ietvaros pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, kā arī šobrīd ir izstrādāti 6 metodiskie līdzekļi, par kuriem tiek piedāvātās profesionālās pilnveides darbnīcas. Metodiskie līdzekļi ir pieejami mājas lapā www.pumpurs.lv sadaļā Informatīvie materiāli.