Pedagogu darbnīca

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (turpmāk – RTPV) turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS īstenotajās darbnīcās izglītības iestādēs. Darbnīcu īstenošana ir paredzēta klātienes nodarbībās 12 h apjomā un pavisam paredzēti 3 moduļi. Darbnīcu mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā.

Piektdien, 2020.gada 3.janvārī, RTPV pedagogiem notika darbnīcu 2.modulis, kura tēma bija  “Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas”. Pedagogi uzzināja:

 

  • ko un kā var darīt pedagogs, lai identificētu PMP riskus;
  • kādā veidā audzināšanas procesā var mazināt PMP riskus;
  • ar kādām pedagoģiskajām pieejām, mācību stratēģijām, metodēm un metodiskajiem paņēmieniem var veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, personības izaugsmi, mūžmācīšanās prasmes un mazināt PMP riskus.

 

Par projektu PuMPuRS. Projekts savā darbā veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Projekta ietvaros pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, kā arī šobrīd ir izstrādāti 6 metodiskie līdzekļi, par kuriem tiek piedāvātās profesionālās pilnveides darbnīcas. Metodiskie līdzekļi ir pieejami mājas lapā www.pumpurs.lv sadaļā Informatīvie materiāli.