Informācija par projekta PuMPuRS rezultātiem

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

2019./2020. mācību gada 1.semestrī skolas izglītojamajiem tika sastādīti 47 individuālie atbalsta pasākumu plāni, saskaņā ar kuriem semestra ietvaros izglītojamajiem tika sniegtas individuālās konsultācijas un konsultatīvais atbalsts 596 stundu apjomā. Projektā PuMPuRS semestra laikā iesaistījās 11 pedagogi, psihologs un 6 darbinieki.

Turpinot iesākto, arī 2.semestrī skolas pedagogi sniegs individuālās konsultācijas gan vispārizglītojošajos, gan profesionālajos mācību priekšmetos. Būtiski, ka mūsu skolotāji kā atbalsta sniedzēji kļūst aizvien zinošāki, jo ir piedalījušies PuMPuRS īstenotajās darbnīcās pedagogiem, kuru mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā.

Veiksmi un radošumu visiem 2020.!

Vairāk par projektu šeit:

http://www.pumpurs.lv/

https://www.facebook.com/pumpurs.lv