Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iznomā valsts nekustamā īpašuma daļu Tomsona ielā 3/5, Rīgā.

Informācija par nomas objektu:

Adrese – Tomsona iela 3/5, Rīga.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs: 01000240148

Būves kadastra apzīmējums: 01000240148001

Tiek iznomātas neapdzīvojamās telpas Sporta zāle Nr. 006-5, kas atrodas ēkas pagrabstāvā, platība 160,2 m2, un Aktu zāle Nr. 005-7, kas atrodas ēkas 5. stāvā, platība 243,0 m2.

Nomas objekta iznomāšanas nosacījumi:

Nosacītā nomas maksa par 1(vienu) stundu Sporta zālei EUR 7,11 (septiņi euro, 11 centi), Aktu zālei EUR 7,11(septiņi euro, 11 centi).

Nomas līguma minimālais termiņš 1 (viens) gads, nomas līguma maksimālais termiņš 3(trīs) gadi.

Aktu zāle tiek iznomāta no pirmdienas līdz piektdienai no 18:00-22:00.

Sestdienās un svētdienās no plkst. 9:00- 22:00.

Sporta zāle tiek iznomāta pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, no plkst. 18:00‑22:00.

Sestdienās no plkst. 9:00-14:00 un no plkst. 18:00-22:00. Svētdienās no plkst. 9:00-22:00.

Nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai jābūt regulāra rakstura.

Objekta apskates vieta un laiks:

Nomas objektu var apskatīt Tomsona ielā 3/5, Rīgā katru darba dienu no 10:00-15:00 iepriekš zvanot Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājam Aivaram Zelčam, mob. 27038968.

Informācija par pieteikšanos telpu nomai:

Pieteikumus iesniegt Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā 2.stāvā kancelejā darba dienās no plkst. 10:00-15:00 līdz 26. februārim. Iesniedzot pieteikumu, norādīt nepieciešamos nomas laikus.

Gadījumā, ja klātienē nevarat iesniegt nepieciešamos dokumentus, varat tos ar elektronisko parakstu parakstītus nosūtīt uz e-pastu: info@rtpv.edu.lv

Nomas objekts tiek iznomāts sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai.

 

Telpu noma līguma projekts