Telpu nomas izsole ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolas pieteikšanās mutiskai izsolei, kuras mērķis – iznomāt telpas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.

Informācija par nomas objektu

Adrese – Tomsona iela 3/5, Rīga (būves kadastra apzīmējums – 01000240148001)
Telpu platība – 39.9 m2.
Maksimālais nomas termiņš – 5 (pieci) gadi (līdz 26.02.2025.)
Stāvs: 0 no 5 (pagrabstāvs).
Nosacītā nomas maksa –

Nomas maksa par telpu ir EUR 83,18 mēnesī, neieskaitot PVN.

Papildus mēneša maksai par telpu īri  Nomnieks maksā par inventāra (izdales līnija) nomu EUR 32,61 mēnesī neieskaitot PVN.

Papildus tiek piestādītas izmaksas par elektroenerģiju, siltumenerģiju un ūdeni pēc skaitītāja rādījumiem, proporcionāli platībai.

Lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas telpas.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas objekts ir paredzēts ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.

Citi iznomāšanas nosacījumi
Pretendentu pieteikumi tiks izskatīti, ja tiks saņemti skolā līdz 05.03.2020. plkst. 15.00. Izsole notiks 06.03.2020. plkst. 10.00. Mutiskās izsoles solis tiek noteikts 10.00 EUR.
Pieteikumam jāpievieno:
– Pārtikas un veterinārā dienesta izdotās pārtikas uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas apliecības kopiju;
– vismaz vienu komplekso pusdienu piedāvājuma variantu, kas sastāv no pamatēdiena ar piedevām un salātiem, par ne vairāk kā EUR 1,60 un vismaz vienu komplekso pusdienu piedāvājuma variantu, kas sastāv no dzēriena, zupas vai deserta (pēc klienta izvēles), pamatēdiena ar piedevām un salātiem, par ne vairāk kā EUR 2,50.

Nomas līgumā tiks iekļauti šādi nomnieka papildus pienākumi
– darba laiks katru darba dienu no plkst. 10.30 un vismaz līdz plkst. 13.00.
– ēdienkartē pastāvīgi piedāvāt vismaz vienu veģetāro ēdienu.

Informācija par pieteikšanos telpu nomai
Pieteikties Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas kancelejā (2. stāvs), Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013.

Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu:
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Aivars Zelčs,
tālr. 27038968
aivars.zelcs@rtpv.edu.lv

Līguma paraugs PDF

Mutiskas izsoles nolikums PDF

Telpu nomas izsoles norises kārtība PDF