Noslēdzies nodarbību cikls – darbnīcas pedagogiem Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā (turpmāk – RTPV) ir noslēdzies nodarbību cikls – darbnīcas pedagogiem, kuras skolā notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS īstenoto aktivitāšu izglītības iestādēs ietvaros. Darbnīcu mērķis – veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā.

Darbnīcu īstenošana notika klātienes nodarbībās 12 h apjomā, kurš tika sīkāk sadalīts 3 moduļos. Nodarbības vadīja Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektori. Starp nodarbībām pedagogiem tika uzdots individuāli veicams uzdevums. Darbnīcas noslēgumā pedagogi saņems Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtu apliecību par pedagogu profesionālās pilnveides kursu noklausīšanos.

2019.gada 8.oktobrī 24 RTPV pedagogi iesaistījās darbnīcu 1.modulī, kura tēma bija “Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai”. Pedagogi uzzināja:

– kā strādāt ar ESF projektā “Pumpurs” izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem;

– kas ir priekšlaicīga mācību pārtraukšana, kā to mazināt, izmantojot dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus;

– kā pedagoga personība un profesionālā darbība var ietekmēt izglītības iestādes darbu;

– kādi ir 21.gadsimtā izglītībā sasniedzamie rezultāti;

– kā vadīt pārmaiņas pedagoga un izglītības iestādes darbā PMP mazināšanai, īstenojot izglītības iestādes pašnovērtēšanas procesu.

 

Darbnīcu 2.moduļa nodarbības “Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas” noritēja 2020.gada 3.janvārī. Darbnīcā šoreiz piedalījās 16 dalībnieki, kuri pilnveidoja prasmes darbam ar izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem un nodarbības ietvaros sīkāk apskatīja sekojošus jautājumus:

– ko un kā var darīt pedagogs, lai identificētu PMP riskus;

– kādā veidā audzināšanas procesā var mazināt PMP riskus;

– ar kādām pedagoģiskajām pieejām, mācību stratēģijām, metodēm un metodiskajiem paņēmieniem var veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, personības izaugsmi, mūžmācīšanās prasmes un mazināt PMP riskus.

 

15 RTPV pedagogiem darbnīcu 3.moduļa nodarbības “Izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai” notika 2020.gada 4.februārī. Dalībnieki nostiprināja zināšanas un prasmes darbam ar metodiskajiem atbalsta līdzekļiem un uzzināja:

– kā pedagogiem iespējams rīkoties dažādās ikdienas situācijās, īstenojot izglītojamo centrētu pieeju izglītības iestādes darbā, mazinot PMP riskus;

– kā izstrādāt individuālos mācību plānus izglītojamajiem dažādās konkrētās situācijās PMP risku mazināšanai;

– ar kādiem paņēmieniem izvērtēt dažādas ikdienas situācijas, kurās nokļūst izglītojamie, pedagogi un izglītības iestādes, t.i., ko, kā un kādēļ darot var mazināt PMP riskus praksē;

– kāda veida sadarbība un ar ko nepieciešama, lai sekmētu izglītojamo vēlmi turpināt mācības.

 

Par projektu PuMPuRS. Projekts savā darbā veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Projekta ietvaros pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, kā arī šobrīd ir izstrādāti 6 metodiskie līdzekļi, par kuriem tiek piedāvātās profesionālās pilnveides darbnīcas. Metodiskie līdzekļi ir pieejami mājas lapā www.pumpurs.lv sadaļā Informatīvie materiāli.