Apsveicam mūsu skolas 13 pedagogus, kuri nodarbību cikla – darbnīcu rezultātā ir saņēmuši apliecinājumus par pedagogu profesionālās pilnveides kursu noklausīšanos!

Trīspadsmit Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogi nodarbību cikla – darbnīcu rezultātā ir saņēmuši apliecinājumus par pedagogu profesionālās pilnveides kursu noklausīšanos, kuri skolā notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS īstenoto aktivitāšu izglītības iestādēs ietvaros. Darbnīcu mērķis – veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā.

Darbnīcu īstenošana notika klātienes nodarbībās 12 h apjomā, kuras tika sīkāk sadalītas 3 moduļos. Nodarbības vadīja Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektori. Starp nodarbībām pedagogiem tika uzdots individuāli veicams uzdevums.

Darbnīcu 1.modulī tēma bija “Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai”. 2.moduļa nodarbības bija par tēmu “Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas”.  3.moduļa tēma “Izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai”.

Lai ražīgs darbs visiem iesaistītajiem pedagogiem, pielietojot iegūtās zināšanas un prasmes darbā ar skolas izglītojamajiem!

 

Vairāk par projektu PuMPuRS var uzzināt projekta mājas lapā www.pumpurs.lv.