Projekta PuMPuRS ietvaros pieejamie Individuālā atbalsta pasākumi 2020./2021.mācību gadā

Sveicieni visiem izglītojamajiem un pedagogiem jaunajā mācību gadā! Lai arī šogad mums kopā viss izdodas! Lai izdodas pamanīt, ieklausīties un atbalstīt tos jauniešus, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.

 

2020./2021. mācību gadā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS ietvaros ir pieejami dažādi Individuālā atbalsta pasākumi:

 

* Pasākumi, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu;

* Atbalsts sociālo problēmu risināšanā;
* Mācību kavējumu novēršanas pasākumi.

 

Veiksmīgu mācību gadu!