Par izstādi “ES UN SABIEDRĪBA”

 

 

 

No 2020.gada 15. līdz 30. oktobrim Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā (turpmāk – RTPV) noritēja izstāde “ES UN SABIEDRĪBA”. Dotā aktivitāte notika Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Jaunatne jaunatnei” (Projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-060424_1) ietvaros, kā arī ar šo izstādi RTPV iesaistījās Eiropas mēroga iniciatīvā #ErasmusDienas 2020, kas šogad noritēja no 15. līdz 17. oktobrim.

Izstāde parādīja jauniešu skatījumu uz tādām sabiedriski aktuālām tēmām kā “Veselība” un “Ekoloģija”, veicināja izglītojamo integrēšanos sabiedrībā un līdzdalību sabiedriskos procesos. Katrs aktivitātes dalībnieks uzdevumu veica individuāli, doto tēmu vai no tās izrietošu problēmu atveidojot ar fotogrāfijas palīdzību, kam pievienoja savu komentāru, kurā tika izteikta personīgā attieksme un parādīta izpratne par fiksētās tēmas aktualitāti.

Izstādei tika atlasīti, noformēti un izstādīti 27 jauniešu darbi no 32 iesniegtajiem, piedaloties 1.L, 1.K un 1.V kursa izglītojamajiem. Izstādē ar savām fotogrāfijām un komentāru pie tām piedalījās arī 3 pedagogi. Izstādes darbus var aplūkot šeit:

http://rtpv.edu.lv/2020/10/15/fotoizstade-es-un-sabiedriba-projekta-erasmus-ietvaros/

Izglītojamo darbu apkopojums skaitļos un pa izvēlētajām tēmām.

VESELĪBA:
Cilvēka veselība un sabiedriskais transports – 3 darbi;
Cilvēka veselība un tirdzniecības centri – 1 darbs;
Cilvēka veselība un sports – 2 darbi;
Cilvēka veselība un atkarības – 14 darbi;
Psihiskās veselības traucējumi – 1 darbs;
Nedroša uzvedība uz ielas – 1 darbs;
Eskalatoru bīstamība – 1 darbs.

EKOLOĢIJA:
Cilvēka veselība un daba – 2 darbi;
Cilvēka veselība un ekoloģija, atkritumu šķirošana – 2 darbi.

Redzams, ka uzkrītošs pārsvars pār citām ir tēmai “Cilvēka veselība un atkarības” – 14 darbi no 27, kas ir 52%. Sīkāk papētot šos 14 darbus, apakštēmu sadalījums ir sekojošs:
smēķēšanas kaitīgumu apraksta 5 izglītojamie;
smēķēšanu un alkohola lietošanu – 1;
alkohola lietošanu – 3;
azartspēles – 2;
datoratkarību – 2;
pret visām atkarībām iestājas 1.

 

Komentē Mārīte Gerharde, direktora vietniece audzināšanas darbā, mācību priekšmeta “Sabiedrība un cilvēka drošība” skolotāja:

“Mūsdienās kaitīgie ieradumi ir ārkārtīgi izplatīti jauniešu vidū. Sarunās ar viņiem atklājas, ka daudzi ir sākuši smēķēt jau pamatskolā, pamēģinājuši lietot alkoholu. Jāsecina, ka jauniešiem gribas dalīties ar saviem uzskatiem un pārdomām par atkarību tēmām, bet bieži vien viņi netiek uzklausīti. Nevar teikt ka jaunieši nav zinoši par smēķēšanas un alkohola kaitīgumu, kā kaitīgo ieradumu iemesls tiek minēts neprašana lietderīgi pavadīt brīvo laiku, draugu ietekme, bara instinkts.”

 

Kas vēl jauniešiem šķiet īpaši aktuāls šī brīža situācijā? Lūk, apakštēmu uzskaitījums: adekvāta uzvedība sabiedriskajā transportā, piesardzība lietojot eskalatoru, īpaši esot kopā ar mazu bērnu, gaisa piesārņojums, dabas saglabāšana pēc iespējas neskartākā veidā, sportojot iegūstamās traumas, nedroša uzvedība uz ielas braucamās daļas, sportisku aktivitāšu svarīgums veselības uzlabošanā, atkritumu šķirošanas nozīme dabas piesārņojuma mazināšanai. 3 darbos tika atainota sejas masku lietošana sabiedriskajā transportā un tirdzniecības centros. Visas izvēlētās apakštēmas ir pat ļoti aktuālas, tās parāda patiesu jauniešu ieinteresētību un līdzdalību sabiedriskos procesos, izpratni par apkārt notiekošo.

 

Informāciju sagatavoja Mācību projektu vadītāja Ieva Eglīte