Projekta PuMPuRS aktivitātes 2020.gadā

Projekta PuMPuRS aktivitātes 2020.gadā

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola turpina darbu Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

2020.gada pirmajos divos ceturkšņos, no janvāra līdz jūnijam, tika sastādīti  individuālie atbalsta plāni 22 izglītojamajiem, projektā nostrādātas 194 stundas. Projektā strādāja 8 pedagogi, 1 psihologs un 6 darbinieki. 2020.gada rudenī, no septembra līdz decembrim, tika sastādīti  individuālie atbalsta plāni 9 izglītojamajiem. Projekta ietvaros nostrādātas 32h, sniedzot konsultācijas matemātikā, “Uzņēmuma mārketinga kompleksa izstrādē” un psihologa konsultācijas. Projektā strādāja 3 pedagogi, 1 psihologs un 3 darbinieki.

Atskatoties uz 2020.gadā paveikto, redzams, ka tā nav daudz, bet katrs individuālais atbalsta plāns un katra novadītā konsultācija ir būtiska, jo aiz šiem necilajiem skaitļiem slēpjas liels RTPV darbinieku ieguldītais darbs, sniedzot atbalstu tiem mūsu izglītojamajiem, kam tas visvairāk nepieciešams.

Lai atbalstītu arī pedagogus viņu darbā, projekta ietvaros tika noorganizēti divi pasākumi:  nodarbību cikls un supervīzija.

Nodarbību cikla – darbnīcu rezultātā 13 pedagogi ir saņēmuši apliecinājumus par pedagogu profesionālās pilnveides kursu noklausīšanos, kuri skolā notika projekta īstenoto aktivitāšu Latvijas izglītības iestādēs ietvaros. Darbnīcu mērķis – veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā. Darbnīcu īstenošana notika klātienes nodarbībās 12 h apjomā, kuras tika sīkāk sadalītas 3 moduļos. Nodarbības vadīja Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektori.

Sistēmisko atbalsta pasākumu ietvaros supervīzore Kristīne Mārtinsone 2020.gada 1.oktobrī novadīja supervīziju RTPV pedagogiem. Supervīzijas dalībnieki reflektēja par profesionālo darbību saistībā ar PMP risku intervenci.

 

N.B.! 2021. gadā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS ietvaros joprojām ir pieejami dažādi Individuālā atbalsta pasākumi:

* pasākumi, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu;

* atbalsts sociālo problēmu risināšanā;
* mācību kavējumu novēršanas pasākumi.