Saruna ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Rīgas reģiona koordinatori Sandru Ģeidu

Saruna ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK)

Rīgas reģiona koordinatori Sandru Ģeidu

 

Profesionālo vidusskolu izglītojamajiem prakse ir mācību procesa neatņemama sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt izglītojamo teorētiskās zināšanas praksē, sekmēt praktisko iemaņu apgūšanu un sagatavot izglītojamos patstāvīgam darbam atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām. Katru gadu LDDK noteiktam Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņu skaitam (2020./2021. mācību gadā desmit izglītojamajiem) ir iespēja iziet kvalifikācijas praksi ESF projekta  „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr. 8.5.1.0/16/I/001) ietvaros. Arī šobrīd ārkārtas situācijas laikā, kad Latvijā spēkā ir dažādi ierobežojumi attiecībā uz izglītības procesu un kvalifikācijas prakšu organizēšanu, projekta ietvaros praksi iziet divi mūsu skolas ceturto kursu izglītojamie. Tāpēc aicinu LDDK Rīgas reģiona koordinatori Sandru Ģeidu uz sarunu.

Pastāstiet, lūdzu, par projektu SAM 8.5.1. mūsu izglītojamajiem. Kāds ir šī projekta mērķis?

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. Veidot izpratni par izvēlēto profesiju un sagatavot reāliem darba apstākļiem. Praktikanti  iegūst padziļinātas zināšanas un praktiskās prasmes, kas pēc skolas beigšanas palīdz darba karjeras uzsākšanā. Praktikantus pilnībā nodrošina ar individuāliem aizsardzības līdzekļiem, uzņēmumi maksā DVB stipendijas vai slēdz darba līgumus, kā arī praktikanti iegūst vērtīgus profesionālos kontaktus. Projekta mērķis ir arī pēc iespējas  ātrāk  palīdzēt audzēknim saprast vai profesija, kuru ir izvēlējies, ir pareizā izvēle, bet  darba devējam dot iespēju ātrāk satikties  ar nākamo darbinieku, kā arī audzēkni iepazīstināt ar izvēlēto profesiju reālajā darba vidē.

Kā prakses uzņēmums un praktikants var kļūt par projekta dalībnieku?

Pirmkārt, uzņēmums slēdz  sadarbības līgumu ar LDDK par prakšu un DVB mācību īstenošanu projekta ietvaros, vienīgais noteikums uzņēmumam – nedrīkst būt VID nodokļu parādi. Līdz šim LDDK noslēgti 2863 sadarbības līgumi ar dažādiem darba devējiem – gan uzņēmumiem, gan pašvaldības iestādēm, gan arī pašnodarbinātām personām. Ar aktuālo sadarbības partneru sarakstu audzēkņi var iepazīties, griežoties pie izglītības iestādes prakšu vadītājiem.

Otrkārt, uzņēmums sadarbībā ar izglītības iestādi piedāvā audzēkņiem prakses vietas uzņēmumā. Pēc pušu savstarpējas vienošanās tiek slēgts 3pusējs  mācību līgums par praksi vai DVB mācību īstenošanu. Audzēkņiem arī pašiem ir iespēja meklēt prakses vietu un sazināties ar darba devējiem. Izglītības iestādes rīko karjeras dienas, kur var tikties darba devēji ar audzēkņiem un veidot pirmos kontaktus.

Kādas priekšrocības ir praktikantiem un uzņēmumiem, kuri nodrošina prakses vietas projekta ietvaros?

Audzēkņiem projekta ietvaros tiek nodrošinātas sekojošas izmaksas – individuālie aizsardzības līdzekļi, apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskā apdrošināšana, segtas transporta un dienesta viesnīcas izmaksas, OVP izmaksas, DVB mācībās  uzņēmums maksā stipendiju vai slēdz darba līgumu ar audzēkni. Par to, ka uzņēmums iesaistās mācību procesā, projekta ietvaros tas saņem finansējumu par audzēkņu apmācību praksēs – 21.33 euro nedēļā, DVB mācībās – 1,48 euro par stundu. DVB mācību vadītājam uzņēmumā ir jābūt pedagoģiskajai kompetencei vismaz 32h apjomā.

Cik Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņi ir piedalījušies projektā?

Kopš projekta sākuma Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola projekta ietvaros ir īstenojusi  mācību prakses 176 audzēkņiem. Pārstāvētākās kvalifikācijas ir loģistikas darbinieks (35%), restorānu pakalpojumu speciālists (22%) un komercdarbinieks (19%). Pēc nodarbinātības rādītājiem līdz šim vidēji 85-90% no projektā iesaistītajiem audzēkņiem 6 mēnešus pēc kvalifikācijas iegūšanas ir nodarbināti vai turpina mācības, kas ir ļoti labs rādītājs.

Kāds Jūsuprāt ir darba tirgū pieprasīts praktikants?

No LDDK 2018.gada uzņēmumu aptaujas secinu, ka uzņēmumu darba tirgū pieprasīts praktikants ir atbildīgs, komunikabls, motivēts strādāt, mācīties, apgūt jaunas lietas. Tas ir aktuāli joprojām. Profesionāli apmācīt un iegūt tehniskās zināšanas darba vietā var ikviens, bet pieprasītam praktikantam noteicošais faktors bieži vien ir tieši soft skills jeb komunikācijas prasmes, kuras mūsdienās apmācību procesā diemžēl tiek atstātas novārtā.

Jūsu novēlējums mūsu skolas praktikantiem.

Uzņēmēji aptaujas anketā norāda, ka sagaida no praktikantiem vēlmi mācīties, to mēs arī novēlam – interesi par savu profesiju un vēlmi iemācīties jaunas prasmes no nozares profesionāļiem, kuri velta savu laiku jauniešiem!

Paldies LDDK Rīgas reģiona koordinatorei Sandrai Ģeidai par sarunu!

Informāciju sagatavoja DVB mācību un prakses nodaļas metodiķe Guna Krišjāne-Kalvāne