Programmas “Kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana” dalībnieku aptauja

Programmas “Kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana”

dalībnieku aptauja

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra, plānojot Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” nākamās aktivitātes, kopš š.g. marta organizē darba grupas ar dažādu nozaru ekspertiem, lai noteiktu darba tirgū aktuālās mācību vajadzības, lai iegūtu ne tikai kvantitatīvos darba tirgus datus, bet arī kvalitatīva rakstura informāciju par darba tirgus aktualitātēm un darba tirgus vajadzībām tuvākajā nākotnē. Ekspertu darba grupās piedalās nozaru pārstāvji, darba devēji, izglītības eksperti, kas pārzina nozares aktualitātes, darba tirgus situāciju un nozarē pieprasītās prasmes un kompetences.

Arī Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas darbinieki pievērš uzmanību aktuālajām mācību vajadzībām, nozarē pieprasītām prasmēm un kompetencēm,  analizē ne tikai kvantitatīvos sava darba rādītājus, bet arī ievāc informāciju mācību darba pilnveidošanai, efektivitātes celšanai un informācijas aprites uzlabošanai.

Esam aptaujājuši profesionālās pilnveides programmas „Kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana” 7.kārtas izglītojamos, lai uzzinātu viņu viedokli, kā arī saprastu viņu skatījumu uz mācību procesa norisi. Grupas izglītojamajiem mācībās gandarījumu sniedz gan iespēja paplašināt savu redzesloku, gan izvirzītā mērķa sasniegšanas process, gan ja mācībās ir daudz praktisko darbu vai interesanta tēma, kā arī ja māca pozitīvi un atsaucīgi pasniedzēji. Bet vislielāko gandarījumu sniedz jaunu zināšanu iegūšana un iespēja pilnveidoties. Pozitīvi novērtēta iespēja strādāt kopā MS Teams platformā gan pildot uzdevumus un praktiskos darbus, gan pēc tam tos pārrunājot un analizējot. No šī novērtējuma izriet arī ieteikums mācību procesa uzlabojumam – ka nepieciešamas būtu arī klātienes nodarbības. Kā trūkumi minēti attālinātās mācības un mācības vakarā, jo pēc darba dienas pamatdarbā ir grūtības koncentrēties, ir nogurums un apgrūtināta jaunas informācijas uztveršana. Ieteikts vairāk mācību materiālus ievietot koplietošanai un atstāt tos tur uz ilgāku laiku vai pastāvīgi, lai vēlāk būtu iespēja tos apskatīt.

Sniedzot atbildes par mācību pozitīvajiem aspektiem, izglītojamie sadalās divās grupās – vieni pievēršas pedagoga personībai un analizē pedagoga īpašības, otri vērtē mācību procesu un tā organizāciju. Dotajā programmā strādājošie pedagogi ir pretimnākoši, saprotoši, atsaucīgi, izpalīdzīgi, bet dažreiz mēdz aizrunāties par kādu tēmu pārāk ilgi. Pedagogi vienmēr atbild uz jautājumiem un ir pieejami, ir ar patīkamu attieksmi un izskaidro nesaprotamu tēmu arī atkārtoti, ja tas ir nepieciešams. Tādēļ saprotams, ka 78% no aptaujātajiem atbildējuši, ka komunikāciju ar pedagogiem vērtē kā labu vai ļoti labu un 100% no aptaujātajiem paši savas izjūtas par atrašanos dotajā mācību grupā vērtē ar labi, ļoti labi un normāli. Arī komunikāciju ar grupas biedriem 100% aptaujāto vērtē kā labu, ļoti labu un normālu.

Sniedzot atbildes par mācību procesa un tā organizācijas pozitīvajiem aspektiem, tiek minēta tēmu pārspriešana grupā ar jautājumu uzdošanu, izglītojamo aktīva iesaiste mācību procesā, mājasdarbu neuzdošana un iespēja visus uzdevumus un praktiskos darbus izpildīt nodarbību laikā, paralēli saņemot palīdzību un skaidrojumu no pasniedzējiem. Kā negatīvi momenti tiek minēti: ilgās stundas, kas jāpavada pie datora, īpaši, ja arī pamatdarbs ir pie datora; problēmas ar interneta pieslēgumu; izmaiņas nodarbību plānojumā. Savukārt kā izaicinājumu izglītojamie uztvēra liela informācijas apjoma apgūšanu, pašdisciplīnu un uzmanības noturēšanu.

Atgādinām, ka ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“ (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/)) 7. kārtā Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā mācības pieaugušie uzsāka  divās profesionālās pilnveides programmās: ar 2022.gada 28.martu programmā „Kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana”, kuras apjoms ir 160 stundas, bet ar 29.martu programmā “Datorizētā grāmatvedība” 180 stundu apjomā.

 

Plašāka informācija par dotā projekta iespējām ir publicēta projekta tīmekļa vietnē  www.macibaspieaugusajiem.lv.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro un mācībās plānots iesaistīt 87 tūkstošus nodarbināto. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.