Programmas “Datorizētā grāmatvedība” dalībnieku aptauja!

 

ProgrammasDatorizētā grāmatvedība dalībnieku aptauja

 

Turpinot informācijas ievākšanu mācību darba pilnveidošanai, efektivitātes celšanai un informācijas aprites uzlabošanai, esam aptaujājuši arī profesionālās pilnveides programmas „Datorizētā grāmatvedība” 7.kārtas izglītojamos, lai uzzinātu viņu viedokli, kā arī saprastu viņu skatījumu uz mācību procesa norisi.

Aptaujātie grupas dalībnieki uzsver pozitīvo atmosfēru atzīst, ka mācību grupā jūtas labi (25%), ļoti labi (50%) un normāli (25%), arī komunikācija ar pedagogu ir laba (37,5%), ļoti laba (50%) un normāla (12,5%), savukārt grupas biedru starpā saziņa ir laba (87,5%) un normāla (12,5%). Izglītojamajiem mācībās gandarījumu sniedz rezultāts, jaunas zināšanas, iegūtās prasmes, ātra vielas apguve, jaunu tēmu izpratne, veiksmīgi atrisināti uzdevumi. Pozitīvi novērtēta pedagoga pieeja jaunu tēmu mācīt caur praktiskiem piemēriem un  uzdevumiem, pedagoga atsaucība, spēja pievērsties katram individuāli, izskaidrojot neskaidru tēmu. Lai arī grupā kopumā darba temps ir straujš, dalībnieki netiek īpaši steidzināti, ļaujot ieturēt savu darba tempu tiem, kam vajadzīgs laiks uzdevuma izpildei. Šai sakarā izglītojamie atzīst, ka svarīgi grupas komplektēšanas procesā ir ņemt vērā dalībnieku sagatavotības un priekšzināšanu līmeni, jo tas pēc tam palīdz ne tikai katram individuāli, bet nosaka visas grupas darba tempu, jaunās tēmas vieglāku uztveri un apmierinātības līmeni ar darbu grupā.

Ieteikums mācību procesa uzlabojumam – uzdevumu veidlapu izsūtīšana pirms nodarbības, lai mācību laikā koncentrētos tikai uz saturu un nebūtu jāpievēršas materiālu lejuplādei vai informācijas pārrakstīšanai. Atbildot uz jautājumu „Vai esi saņēmis mācību procesā to, ko gaidīji?”, 75% aptaujāto atzīst, ka „jā”. Kā trūkums norādīta situācija, kad vienlaikus vairāki izglītojamie vēlas rast risinājumu dažādām atšķirīgām problēmām, kas apgrūtina sadarbību.

Sarūgtina izglītojamos atklātās kļūmes datorprogrammā. Vairāki dalībnieki uzsver laba tehniskā un kvalitatīva programmu nodrošinājuma nozīmību: „Vienīgās grūtības sagādāja pašas aprīkojums – ja būtu divi ekrāni, būtu vieglāk strādāt!” , „Bija problēmas ar grāmatvedības programmu” , „Apgūstu jaunas iemaņas dažādās datorprogrammās”.

Atgādinām, ka ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“ (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/)) 7. kārtā Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā mācības pieaugušie  profesionālās pilnveides programmā “Datorizētā grāmatvedība” uzsāka ar 2022.gada 29.martu.  Programmas apjoms ir  180 stundas. Apmācība tiek pabeigta 2022.gada augustā.

 

Plašāka informācija par dotā projekta iespējām ir publicēta projekta tīmekļa vietnē  www.macibaspieaugusajiem.lv.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro un mācībās plānots iesaistīt 87 tūkstošus nodarbināto. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.