Aktualitātes projektā PuMPurs.

Līdz 2022./2023. mācību gada I semestra beigām turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS aktivitātes. Projekta ietvaros skolas pedagogi un personāls sniedz izglītojamajiem individuālā atbalsta pasākumus, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu, kā arī mācību kavējumu novēršanas pasākumus.