Par telpu nomu

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iznomā valsts nekustamā īpašuma daļu Tomsona ielā 3/5, Rīgā. Nekustamā īpašuma kadastra numurs: 01000240148, Būves kadastra apzīmējums 01000240148001. Tiek iznomāta neapdzīvojamā telpa Sporta zāle Nr. 006-5, kas atrodas ēkas pagrabstāvā, platība 160,2 m2.

Nomas objektu var apskatīt Tomsona ielā 3/5, Rīgā katru darba dienu no 10:00-14:00 iepriekš zvanot Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājam Aivaram Zelčam mob. 27038968.

Pieteikumus iesniegt Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā 2. stāvā kancelejā darba dienās no plkst. 10:00-14:00 līdz 04.08.2023.

.

Nomas objekta iznomāšanas nosacījumi:

  nosacītā nomas maksa par 1(vienu) stundu Sporta zālei EUR 7,30(septiņi eiro 30 centi).

nomas līguma minimālais termiņš 1 (viens) gads, nomas līguma maksimālais termiņš 3(trīs) gadi,

 Sporta zāle tiek iznomāta otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no    18:00-21:00,sestdienās no 12:00-15:00.

Nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet nomai jābūt regulāra rakstura,

 nomas objekts tiek iznomāts sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai.