Darbība atbalstīta saskaņa ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu.

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2)

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Jauniešu garantijas projekta ietvaros
VIDUSSKOLAS absolventus uzņem šādās kvalifikācijās:

– Komercdarbinieks;
– Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks;
– Restorānu pakalpojumu speciālists;
– Loģistikas darbinieks.

ES fondu programma piedāvā:

– Mācības bez maksas;

– Mācību ilgums – 1,5 gadi;

– Katram izglītojamam nodrošina mācību līdzekļus un inventāru;

– Stipendiju līdz 115 EUR mēnesī;

– Apmaksā ceļa izdevumus un/vai naktsmītni prakses laikā līdz 71 EUR mēnesī;

– Nodrošina civiltiesisko apdrošināšanu prakses laikā;

– Nodrošina sertifikātu un apliecību ieguvi, ja tā nepieciešama profesijas specifikai;

– Nodrošina obligāto veselības pārbaudi, ja tas nepieciešams izvēlētās profesijas specifikai;

– Papildus vispārizglītojošo STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) mācību priekšmetu apguvi, lai nodrošinātu zināšanu līmeņa atbilstību attiecīgās profesionālās izglītības programmas apguves prasībām;

– Karjeras atbalsta pasākumus.

Uzņemšanas nosacījumi

Projektā var pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot), apliecinot, ka atbilst šādiem nosacījumiem:

  •   nav atbalsta saņēmējs Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros;
  • nav nodarbināta persona, t.sk. skaitā pašnodarbināta persona;
  • vienlaikus nemācās citās izglītības iestādēs;
  • nav pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē;
  • nav iegūta profesionālā kvalifikācija pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā;
  • vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzņemšanas nav saņēmis mērķstipendiju šī projekta ietvaros.

Papildu informācija par projekta ietvaros piedāvāto izglītību: http://www.niid.lv/esf_profesijas