Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/00)