Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ir iesaistījusies

ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa

“Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”

projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/00) realizācijā.

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta mērķa grupa: Strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri ir:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās.

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris.

  • Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola 2020. gadā iesaistījās projekta īstenošanas 6.kārtā.

Mācību maksa:

  • mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 – 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
  • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.