ES_fondu_vizualo_elementu_ansamblis_ar_JNI_2016


Izglītojamos pēc 12. klases Jauniešu garantijas projektos 2018./2019. m.g. neuzņems!


Sīkāka informācija par Jauniešu garantijas projektu Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā http://www.viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jg_uznemsana/


Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/001