Iegūstamā kvalifikācija

Loģistikas darbinieks

Profesionālie mācību priekšmeti

Loģistikas sistēmas un kvalitātes organizācija, tirgzinības pamati, komercdarbība un uzņēmuma organizācijas pamati, starptautiskie tirdzniecības darījumi, to tiesiskie regulējumi, kravu pārvadājumi un apdrošināšana, preču raksturojums, noliktavu saimniecības organizācija, biroja tehnika un komunikācijas līdzekļi, grāmatvedības pamati, saskarsme un profesionālā ētika, darba un vides aizsardzība, tiesību pamati, lietišķā matemātika un statistika, dokumentu pārvaldība, projektu vadība, datorizētā materiālu un informācijas plūsmu uzskaite un analīze, lietišķā informātika, pirmā profesionālā svešvaloda – angļu, otrā profesionālā svešvaloda – krievu, kā arī kvalifikācijas prakse.

Izglītību apliecinošais dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas ļauj piedalīties konkursā par iespējām turpināt izglītību jebkurā augstākajā mācību iestādē.

Kvalifikācijas līmenis

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis. Plašāk par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas kvalifikāciju datubāzē – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/.

Nodarbinātības apraksts

Loģistikas darbinieks strādā mazā vai vidējā komersanta uzņēmumā, vai komersanta struktūrvienībā un iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus, nodrošina atbilstošu glabāšanu un stādā ar noliktavas uzskaites un loģistikas datorprogrammām, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju. Nodrošina kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu, kā arī seko krājumu uzglabāšanai un noformēšanai komersanta struktūrvienībās.

Amati, kādos iespējams strādāt

Loģistikas darbinieks, noliktavas vadītājs, realizācijas vai sagādes daļas darbinieks, kravu pārvadājumu organizators, grāmatvedības darbinieks.

Mācību ilgums

1,5 gadi.

Papildus informācija

Mācības bez maksas tiek (finansētas no ES fondu līdzekļiem), izglītojamajiem tiek dota iespēja saņemt Eiropas Savienības fonda stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.