Izglītības programma

Banku zinības un finanses

Iegūstamā kvalifikācija

Finanšu darbinieks

Profesionālie kompetenču moduļi

Grāmatvedības pamati, skaidras naudas dokumentu apgrozība, bezskaidras naudas operācijas, komunikācija ar klientu, dokumentēšana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, finanšu informācijas analīze, darījumu risku novērtēšana, finanšu projektu izstrāde, atskaišu un pārskatu sagatavošana, tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā, nodokļu režīma izvēle, sadarbība ar nerezidentiem, inovācijas profesionālajā darbībā finanšu uzskaites jomā.

Mūžizglītības kompetenču moduļi

Sabiedrības un cilvēku drošība, valodas, kultūras izpratne un izpausmes, sociālās un pilsoniskās prasmes, zaļās prasmes.

Izglītību apliecinošais dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas ļauj piedalīties konkursā par iespējām turpināt izglītību jebkurā augstākajā mācību iestādē.

Kvalifikācijas līmenis

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis. Plašāk par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas kvalifikāciju datubāzē – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/.

Nodarbinātības apraksts:

Iespēja strādāt šādos amatos:

Individuālais komersants, struktūrvienības vadītājs, finansists.

Mācību ilgums

1,5 gadi.

Papildu informācija

Mācības bez maksas, izglītojamajiem tiek dota iespēja saņemt stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcā.