Iegūstamā kvalifikācija:

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Lai nākotnē varētu veiksmīgi strādāt reklāmas jomā, izglītojamie iegūst zināšanas reklāmas komunikācijā, reklāmas darba organizācijā un izmaksās, reklāmas ētikā un likumdošanā, vizuālās reklāmas pamatos, vizuālajā grafikā (mācās strādāt ar datorprogrammu CorelDraw), biroja mācībā, iziet praksi reklāmas aģentūrās vai ražotāju mārketinga nodaļās.

Skolas absolventi būs sagatavoti darbam reklāmas aģentūrās, ražošanas uzņēmumu mārketinga un produkcijas realizācijas nodaļās, varēs ieņemt reklāmas projektu vadītāja amatu, nodarboties ar klientu piesaistīšanu reklāmas projektiem, patstāvīgi plānot reklāmas programmas, prezentēt izstrādātos projektus, uzsākt individuālo komercdarbību.

Profesionālie mācību priekšmeti:

Vizuālās reklāmas pamati, reklāmas komunikācija, reklāmas darba organizācija un izmaksas, reklāmas ētika un likumdošana, tirgzinības, grāmatvedība, lietišķā matemātika, biroja mācība, statistika, komercdarbības pamati, tiesību pamati, preču raksturojums, lietvedība, lietišķā saskarsme, kultūras vēsture, kā arī praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse.

Izglītību apliecinošais dokuments:

Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas ļauj piedalīties konkursā par iespējām turpināt izglītību jebkurā augstākajā mācību iestādē.

Kvalifikācijas līmenis:

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis. Plašāk par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas kvalifikāciju datubāzē – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/.

Skola absolventi spēj veikt tirgus izpēti un veidot lietišķas attiecības, sagrupēt klientus pēc dažādiem rādītājiem, pārzināt reklāmas psiholoģisko ietekmi un izvēlēties atbilstošu reklāmas noformējumu, strādāt ar grafiskajām datorprogrammām, plānot un organizēt projektu darbu, orientēties reklāmas kanālos un izvēlēties vispiemērotāko klientiem, pārzināt normatīvos aktus reklāmas jomā un savlaicīgi novērtēt iespējamos šķēršļus un draudus, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt uzņēmuma darbību.

Nodarbinātības apraksts:

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks var tikt nodarbināts plašas saziņas, informatīvajos un interaktīvās saziņas līdzekļos (prese, televīzija, radio, katalogi, internets, uzziņas), reklāmas aģentūrās un uzņēmumu mārketinga nodaļās ar aktīvu reklāmas politiku.

Iespēja strādāt šādos amatos:

Reklāmas projektu vadītājs vai asistents, reklāmas aģents (meklē klientus, rēķina un noformē izmaksas, slēdz līgumus), tirdzniecības zāles noformētājs, reklāmas bukletu veidotājs, reklāmas speciālists, biroja administrators, grāmatvedības darbinieks.

Mācību ilgums: 1,5 gadi.

Papildus informācija:

Mācības bez maksas tiek (finansētas no ES fondu līdzekļiem),  izglītojamajiem tiek dota iespēja saņemt Eiropas Savienības fonda stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.