Iegūstamā kvalifikācija:

Restorānu pakalpojumu speciālists

Mācību laikā izglītojamie iegūst nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas viesu uzņemšanā un apkalpošanā, ēdienu gatavošanas tehnoloģijā, ēdināšanas uzņēmumu darba organizācijā un vadībā, tehnoloģiskajās iekārtās, uztura fizioloģijā un sanitārijā, kvalitātes kontrolē. Ņemot vērā tūrisma attīstību mūsu valstī, īpaša vērība tiek veltīta citu tautu virtuves, kultūras un tradīciju apguvei. Mācību laikā izglītojamie iegūst arī pamatzināšanas par pārtikas produktiem un to izmantošanu ēdināšanas uzņēmumos.
Izglītības programmas ietvaros izglītojamie apgūst SIA “UCS”  datorprogrmmas R-Keeper un StoreHouse, kas paredzētas  ēdināšanas uzņēmumu darba automatizācijai.

Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izglītojamie nostiprina praksē, kuru iziet labākajos Latvijas ēdināšanas uzņēmumos, kā arī ārzemēs.
Izglītojamos sagatavo darbam ēdināšanas uzņēmumos, kas  pilda viesu apkalpošanas plānošanu un organizēšanu.

Absolventi varēs ieņemt vidējā posma vadītāja amatu vai arī uzsākt individuālo komercdarbību.

Profesionālie mācību priekšmeti:

Restorānu darba organizācija, viesu apkalpošanas organizācija, bāra mācības organizācija, ēdienu gatavošanas tehnoloģija, tehnoloģiskās iekārtas un darba aizsardzība, R-Keeper uzskaites un vadības sistēma, pārtikas prečzinības, uztura fizioloģija, sanitārija un paškontrole, komercdarbības pamati, tirgzinības, grāmatvedība un kalkulācija, lietišķā saskarsme, tiesību pamati, lietišķā matemātika, dokumentu pārvaldība, lietišķā informātika, pirmā profesionālā svešvaloda – angļu, otrā profesionālā svešvaloda – vācu, kā arī kvalifikācijas prakse.

Izglītību apliecinošais dokuments:

Diploms par profesionālo vidējo izglītību, kas ļauj piedalīties konkursā par iespējām

turpināt izglītību jebkurā augstākajā mācību iestādē.

Kvalifikācijas līmenis:

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis. Plašāk par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas kvalifikāciju datubāzē – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/.

Nodarbinātības apraksts:

Restorānu pakalpojumu speciālists strādā ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos vai veic individuālo komercdarbību. Nodarbojas ar  restorāna darba organizāciju, veic viesu apkalpošanas procesa plānošanu, koordinēšanu, pakalpojumu pārdošanu un restorāna darbības rezultātu analīzi.

Iespēja strādāt šādos amatos:

Individuālais komersants, zāles administrators, iepirkumu menedžeris, pavārs, viesmīlis, bārmenis, grāmatvedības darbinieks.

Mācību ilgums:1,5 gadi.

Papildus informācija:

Mācības bez maksas tiek (finansētas no ES fondu līdzekļiem),  izglītojamajiem tiek dota iespēja saņemt Eiropas Savienības fonda stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.