Izglītības programma

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija

Klientu apkalpošanas speciālists

Mācību laikā izglītojamie iegūst nepieciešamo teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācijā uzņēmumā. Skolas absolventi spēj patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu, kā arī plānot un organizēt dažāda profila uzņēmumu biroja darbu, pārstāvēt uzņēmumu izstādēs un citās uzņēmuma mārketinga aktivitātēs. Absolventi iegūst izpratni un iemaņas darbam ar dažāda veida pārvaldes dokumentu izstrādāšanu un to aprites organizēšanu uzņēmumos, prot pielietot specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā. Izglītības programmas ietvaros izglītojamie apgūst darbu ar MS Office standartprogrammatūru, resursu vadības sistēmu Horizon, elektronisko kases aparātu, kā arī dažādu biroja tehniku ikdienas biroja darba nodrošināšanai.

Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izglītojamie nostiprina praksē, kuru iziet dažādos Latvijas uzņēmumos.

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu kursi

Apgūst optimālā līmenī – Latviešu valoda un literatūra, matemātika, svešvaloda (angļu valoda);

Apgūst vispārīgā līmenī – sports, dabaszinības, svešvaloda (krievu valoda).

Profesionālie mācību priekšmeti (MODUĻI)

Sabiedrības un cilvēka drošība, sociālās un pilsoniskās prasmes, valodas, kultūras izpratne un izpausmes, iniciatīva un uzņēmējdarbība, zaļās prasmes, organizācijas darbības pamatprocesi, biroja darba organizēšana, dokumentēšana, dokumentu un informācijas aprite, korporatīvā komunikācija, klientu vajadzību izpēte, produktu uzskaites un finanšu dokumentēšana, profesionālā saziņa svešvalodās, klientu apkalpošana, inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi, grāmatvedības kārtošana, personu datu aizsardzība, kā arī praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse.

Izglītību apliecinošais dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības sertifikāts par centralizētajiem eksāmeniem, kas ļauj piedalīties konkursā par iespējām turpināt izglītību jebkurā augstākās izglītības iestādē.

Kvalifikācijas līmenis

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis. Plašāk par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas kvalifikāciju datubāzē – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/.

Nodarbinātības apraksts

Klientu apkalpošanas speciālists ir kvalificēts apkalpojošās sfēras darbinieks un var strādāt uzņēmumu struktūrdaļās, kas nodarbojas ar klientu apkalpošanu, dokumentu pārvaldību un biroja darba organizēšanu, mārketinga pasākumiem. Viņa tiešie pienākumi ir klientu informēšana par uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem, klientu apkalpošanas procesa dokumentu noformēšana, biroja darba organizēšana, skaidras un bezskaidras naudas norēķinu apkalpošana par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un precēm.

Amati, kādos iespējams strādāt

Klientu apkalpošanas speciālists, biroja darbinieks, vadītāja asistents.

Mācību ilgums

4 gadi.

Papildu informācija

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcā.