Izglītības programma

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija

Klientu apkalpošanas speciālists

Mācību laikā izglītojamie iegūst nepieciešamo teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācijā uzņēmumā. Skolas absolventi spēj patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu, kā arī plānot un organizēt dažāda profila uzņēmumu biroja darbu, pārstāvēt uzņēmumu izstādēs un citās uzņēmuma mārketinga aktivitātēs. Absolventi iegūst izpratni un iemaņas darbam ar dažāda veida pārvaldes dokumentu izstrādāšanu un to aprites organizēšanu uzņēmumos, prot pielietot specializētās datorprogrammas un elektroniskos sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā. Izglītības programmas ietvaros izglītojamie apgūst darbu ar MS Office standartprogrammatūru, resursu vadības sistēmu Horizon, elektronisko kases aparātu, kā arī dažādu biroja tehniku ikdienas biroja darba nodrošināšanai.

Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izglītojamie nostiprina praksē, kuru iziet dažādos Latvijas uzņēmumos.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda, literatūra, angļu, vācu un krievu valoda, matemātika, informātika, dabaszinības, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, sports.

Profesionālie mācību priekšmeti

Klientu pieņemšanas un apkalpošanas organizācija, datormācība, biroja darba organizācija, mārketinga plānošana un e-bizness, projektu vadība, komercdarbības pamati, personāllietvedība, finanses un finanšu operācijas, grāmatvedības pamati, saskarsme un profesionālā ētika, loģistikas pamati, retorika un prezentācijas māksla, sabiedrības un cilvēka drošība, kā arī praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse.

Izglītību apliecinošais dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības sertifikāts par centralizētajiem eksāmeniem, kas ļauj piedalīties konkursā par iespējām turpināt izglītību jebkurā augstākās izglītības iestādē.

Kvalifikācijas līmenis

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis. Plašāk par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas kvalifikāciju datubāzē – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/.

Nodarbinātības apraksts

Klientu apkalpošanas speciālists ir kvalificēts apkalpojošās sfēras darbinieks un var strādāt uzņēmumu struktūrdaļās, kas nodarbojas ar klientu apkalpošanu, dokumentu pārvaldību un biroja darba organizēšanu, mārketinga pasākumiem. Viņa tiešie pienākumi ir klientu informēšana par uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem, klientu apkalpošanas procesa dokumentu noformēšana, biroja darba organizēšana, skaidras un bezskaidras naudas norēķinu apkalpošana par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un precēm.

Amati, kādos iespējams strādāt

Klientu apkalpošanas speciālists, biroja darbinieks, vadītāja asistents.

Mācību ilgums

4 gadi.

Papildu informācija

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcā.