Izglītības programma

Komerczinības

Iegūstamā kvalifikācija

Komercdarbinieks

Skolas absolventi iegūst teorētiskas zināšanas un profesionālo sagatavotību kā komercdarbinieki. Viņi apgūst prasmes uzņēmuma nepieciešamo resursu plānošanā, sagādē un preču pārdošanā, un reklāmas veidošanā.

Viņi spēj veikt ar loģistiku un preču pārdošanu saistīto darbību uzskaiti, kārtot lietvedības dokumentus. Komercdarbinieki prot veidot un uzturēt sadarbību ar klientiem, veikt tirgus un konkurentu izpēti, izveidot un izmantot piegādātāju datubāzi, novērtēt izmaksas, kas saistītas ar preču sagādi un piegādi, izvēlēties preču pārdošanas metodes. Komercdarbinieki apgūst jaunākās informācijas tehnoloģijas datorprogrammas (grāmatvedības un resursu vadības sistēma Horizon, Adobe Cs5.5 Design Standart (Photoshop), CorelDRAW u.c.).

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu kursi

Apgūst optimālā līmenī – Latviešu valoda un literatūra, matemātika, svešvaloda (angļu valoda);

Apgūst vispārīgā līmenī – sports, dabaszinības, svešvaloda (krievu valoda).

Profesionālie mācību priekšmeti

Uzņēmējdarbības ekonomika, komercdarbības organizācija un uzņēmuma plānošana, tirgzinības, finanšu un vadības grāmatvedība, projektu vadība, tiesību pamati un komerctiesības, preču raksturojums, lietišķā saskarsme, informācijas tehnoloģiju komunikācija, loģistikas pamati un materiālu plūsma, (darbs ar noliktavu uzskaites programmām), lietišķā matemātika, statistika, darba un vides aizsardzība, personālvadības pamati, dokumentu pārvaldība, kā arī praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse.

Izglītību apliecinošais dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības sertifikāts par centralizētajiem eksāmeniem, kas dod iespēju turpināt izglītību jebkurā augstākās izglītības mācību iestādē.

Kvalifikācijas līmenis

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis. Plašāk par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas kvalifikāciju datubāzē – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/.

Nodarbinātības apraksts

Komercdarbinieki var strādāt kā pašnodarbinātās personas vai individuālie komersanti ražošanas, pakalpojumu un citās biznesa jomās.

Amati, kādos iespējams strādāt

Individuālais komersants, struktūrvienības vadītājs; grāmatvedības, personāldaļas, mārketinga daļas, loģistikas, ražošanas, realizācijas un projektu daļas darbinieks.

Mācību ilgums

4 gadi.

Papildu informācija

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcā.