Modulārā izglītības programma

Komerczinības

Iegūstamā kvalifikācija

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks strādā tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju piesaisti un apkalpošanu, tirgus izpēti un organizē preču apriti, virzīšanu tirgū un sagatavo un demonstrē preces/pakalpojumu. Veic marketinga pasākumus, piedalās cenu politikas veidošanā, piedāvājumu sagatavošanā uzņēmuma dalībai iepirkumos. Veic ar loģistiku un preču pārdošanu saistīto darbību uzskaiti uzņēmuma noteiktā kārtībā, kārto lietvedības dokumentus šajās jomās.

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sagatavot mazumtirdzniecības komercdarbinieku, kurš nodarbojas ar nepieciešamo resursu plānošanu, organizē un uzrauga preču un/vai pakalpojuma iepirkšanu un pārdošanu, veic saimnieciskās darbības uzskaiti, dokumentēšanu, analizē informāciju.

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu kursi

Apgūst optimālā līmenī – Latviešu valoda un literatūra, matemātika, svešvaloda (angļu valoda);

Apgūst vispārīgā līmenī – sports, dabaszinības, svešvaloda (krievu valoda).

Mūžizglītības kompetenču moduļi

Sabiedrība un cilvēku drošība, valodas, kultūras izpratne un izpausmes, sociālās un pilsoniskās prasmes, zaļās prasmes.

Profesionālie kompetenču moduļi

Uzņēmuma darbības pamatprocesi, preču un pakalpojumu iepirkšana, preču un pakalpojumu pārdošana, preču uzskaite un dokumentāšana, uzņēmuma marketinga pasākumu kompleksa izstrāde, biroja darba nodrošināšana, budžeta izstrāde, tirgus un klienti, biznesa plāna izstrāde, darbs mazumtirdzniecības vietā, darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā, mazā uzņēmuma darba vadīšana, mazumtirdzniecības komercdarbinieka prakse.

Izglītību apliecinošais dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības sertifikāts par centralizētajiem eksāmeniem, kas ļauj piedalīties konkursā par iespējām turpināt izglītību jebkurā augstākajā mācību iestādē.

Kvalifikācijas līmenis

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis. Plašāk par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas kvalifikāciju datubāzē – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/.

Skolas absolventi iegūst atbilstošu teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību. Spēj noteikt uzņēmuma tirgus daļu un mērķauditoriju, analizējot tirgu, noteikt un lietot optimālus pārdošanas veidus, uzraudzīt konkurentus un noteikt uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības, piedalīties cenu stratēģijas izstrādē, izstrādāt pārdošanai atbilstošu preču virzīšanas politiku un veicināt uzņēmuma zīmola atpazīstamību, izveidot preču piegādātāju datu bāzi. Mazumtirdzniecības komercdarbinieks plāno un kontrolē preču izvietojumu, izzina pircēju vēlmes, piedāvā un demonstrē preci pārdošanai, patstāvīgi strādā ar kases aparātu un naudas līdzekļiem, veic bezskaidras naudas norēķinus, spēj izstrādāt darba plānu un darba grafiku, sastāda un noformē lietvedības dokumentus, sastāda līgumus un preču pavaddokumentus.

Nodarbinātības apraksts

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks var strādāt tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti un organizē preču apriti un virzīšanu tirgū. Viņa pienākumos ir materiālo vērtību uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana.

Amati, kādos iespējams strādāt

Individuālais komersants, struktūrvienības vadītājs, grāmatvedības, personāldaļas, mārketinga daļas, loģistikas, ražošanas, realizācijas un projektu daļas darbinieks.

Mācību ilgums

4 gadi.

Papildu informācija

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcā.