Iegūstamā kvalifikācija:

Loģistikas darbinieks

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

Latviešu valoda, literatūra angļu, vācu un krievu valoda, matemātika, informātika, dabaszinības, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, ģeogrāfija, sports.

Profesionālie mācību priekšmeti:

Loģistikas pamati, tirgzinības, komercdarbības pamati, starptautiskā tirdzniecība, kravu pārvadājumi, preču raksturojums, noliktavu loģistikas pamati, mācību birojs, materiālu plūsmas izmaksu analīze, grāmatvedība, lietišķā saskarsme, darba aizsardzība, tiesību pamati, statistika, komersanta darba organizācija, dokumentu apstrāde un programmatūra, preču kustības organizācija, kā arī kvalifikācijas prakse.

Izglītību apliecinošais dokuments:

Diploms par profesionālo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības sertifikāts par centralizētajiem eksāmeniem, kas ļauj piedalīties konkursā par iespējām turpināt izglītību jebkurā augstākajā mācību iestādē.

Kvalifikācijas līmenis:

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis. Plašāk par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas kvalifikāciju datubāzē – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/.

Nodarbinātības apraksts:

Loģistikas darbinieks strādā mazā vai vidējā komersanta uzņēmumā, vai komersanta struktūrvienībā un iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus, nodrošina atbilstošu glabāšanu un stādā ar noliktavas uzskaites un loģistikas datorprogrammām, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju. Nodrošina kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu, kā arī seko krājumu uzglabāšanai un noformēšanai komersanta struktūrvienībās.

Iespēja strādāt šādos amatos:

Loģistikas darbinieks, noliktavas vadītājs, realizācijas vai sagādes daļas darbinieks, kravu pārvadājumu organizators, grāmatvedības darbinieks.

Mācību ilgums:

Četri gadi.

Papildus informācija:

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.