Modulārā izglītības programma

Komerczinības

Iegūstamā kvalifikācija

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks strādā reklāmas aģentūrās, uzņēmumu mārketinga un produkcijas realizācijas nodaļās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar klientu piesaisti un apkalpošanu, izstrādā un prezentē reklāmas risinājumu un izvērtē iegūto rezultātu, aprēķina pakalpojuma izmaksas, darbā izmanto jaunākās tehnoloģijas, iziet praksi reklāmas aģentūrās vai uzņēmuma mārketinga nodaļās.

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sagatavot reklāmas pakalpojumu komercdarbinieku, kurš plāno, vada un kontrolē reklāmas risinājumu darījumus pēc izstrādātas un apstiprinātas uzņēmuma reklāmas koncepcijas.

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu kursi

Apgūst optimālā līmenī – Latviešu valoda un literatūra, matemātika, svešvaloda (angļu valoda);

Apgūst vispārīgā līmenī – sports, dabaszinības, svešvaloda (krievu valoda), sociālās zinības un vēsture;

Augstākā līmenī – matemātika II, svešvaloda II (C1), latviešu valoda II un literatūra II (izglītojamais izvēlas vienu priekšmetu).

Valsts aizsardzības mācība.

Mūžizglītības kompetenču moduļi

Sabiedrība un cilvēku drošība, valodas, kultūras izpratne un izpausmes.

Profesionālie kompetenču moduļi

Uzņēmuma darbības pamatprocesi, preču un pakalpojumu iepirkšana, preču un pakalpojumu pārdošana, preču uzskaite un dokumentāšana, uzņēmuma marketinga pasākumu kompleksa izstrāde, biroja darba nodrošināšana, budžeta izstrāde, tirgus un klienti, biznesa plāna izstrāde, reklāmas pakalpojumu organizēšana, profesionālā saziņa svešvalodās (3. svešvaloda – vācu valoda), prakse komercdarbībā, reklāmas pakalpojumu komercdarbinieka prakse, mazā uzņēmuma darba vadīšana.

Izglītību apliecinošais dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības sertifikāts par centralizētajiem eksāmeniem, kas ļauj piedalīties konkursā par iespējām turpināt izglītību jebkurā augstākajā mācību iestādē.

Kvalifikācijas līmenis

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis. Plašāk par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas kvalifikāciju datubāzē – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/.

Skolas absolventi iegūst atbilstošu teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību. Spēj piedalīties tirgus pētījumos, analizēt tirgu un iegūtos datus izmantot, izstrādāt reklāmas risinājumus produkta virzīšanai tirgū atbilstoši preču/pakalpojumu pārdošanas politikai, kā arī veicināt uzņēmuma atpazīstamības politiku, piedalīties cenu stratēģijas izstrādē, analizēt plašsaziņas līdzekļu reitingus un statistikas datus, piesaistīt un uzturēt klientus, izstrādāt un prezentēt reklāmas risinājumu un izvērtēt iegūto rezultātu, noteikt un saskaņot reklāmas risinājumu izstrādes un realizācijas pakalpojumu izmaksas, lietot jaunākās tehnoloģijas reklāmas jomā,  strādāt komandā, lieto Latvijas Republikas likumus un citus normatīvos aktus.

Nodarbinātības apraksts

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks var strādāt reklāmas aģentūrās, plašsaziņas un interaktīvās saziņas līdzekļu uzņēmumos, ražošanas uzņēmumu mārketinga un produkcijas realizācijas nodaļās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās  vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas reklāmas jomā.

Amati, kādos iespējams strādāt

Reklāmas projektu vadītājs vai asistents, reklāmas aģents (meklē klientus, rēķina un noformē izmaksas, slēdz līgumus), mārketinga daļas, grāmatvedības, ražošanas, realizācijas daļas darbinieks.

Mācību ilgums

4 gadi.

Papildu informācija

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcā.