Uzņemšana šajā programmā 2021./2022. m.g. nenotiks!

Izglītības programma

Restorānu pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija

Restorānu pakalpojumu speciālists

Mācību laikā izglītojamie iegūst nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas viesu uzņemšanā un apkalpošanā, ēdienu gatavošanas tehnoloģijā, ēdināšanas uzņēmumu darba organizācijā un vadībā, tehnoloģiskajās iekārtās, uztura fizioloģijā un sanitārijā, kvalitātes kontrolē. Ņemot vērā tūrisma attīstību mūsu valstī, īpaša vērība tiek veltīta citu tautu virtuves, kultūras un tradīciju apguvei. Mācību laikā izglītojamie iegūst arī pamatzināšanas par pārtikas produktiem un to izmantošanu ēdināšanas uzņēmumos.
Izglītības programmas ietvaros izglītojamie apgūst SIA “UCS”  datorprogrmmas R-Keeper un StoreHouse, kas paredzētas  ēdināšanas uzņēmumu darba automatizācijai.

Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izglītojamie nostiprina praksē, kuru iziet labākajos Latvijas ēdināšanas uzņēmumos, kā arī ārzemēs.
Izglītojamos sagatavo darbam ēdināšanas uzņēmumos, kas  pilda viesu apkalpošanas plānošanu un organizēšanu.

Absolventi varēs ieņemt vidējā posma vadītāja amatu vai arī uzsākt individuālo komercdarbību.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda, literatūra, angļu, vācu un krievu valoda, matemātika, informātika, ķīmija, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, sports.

Profesionālie mācību priekšmeti

Uzņēmuma darba organizācija un vadība, ēdienu gatavošanas tehnoloģija, viesu apkalpošanas organizācija, tehnoloģiskās iekārtas, darba aizsardzība, pārtikas prečzinības, kvalitātes kontrole, sanitārija un higiēna, komercdarbības pamati, tirgzinības, grāmatvedība, kalkulācija, lietišķā matemātika, tiesību pamati, lietvedība, lietišķā saskarsme, kā arī praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse.

Izglītību apliecinošais dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības sertifikāts par centralizētajiem eksāmeniem, kas ļauj piedalīties konkursā par iespējām turpināt izglītību jebkurā augstākajā mācību iestādē.

Kvalifikācijas līmenis

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis. Plašāk par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas kvalifikāciju datubāzē – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/.

Skolas absolventi iegūst atbilstošu teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību, spēj patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu, kā arī plānot un organizēt dažādu profilu ēdināšanas uzņēmumu darbu, sastādīt tāmes vai citus dokumentus.
Absolventi iegūst izpratni un iemaņas darbam ar dažāda veida dokumentiem ēdināšanas uzņēmumos. Prot izvēlēties viesu apkalpošanas metodes, pārzin ēdienu gatavošanas tehnoloģiju.

Nodarbinātības apraksts

Restorānu pakalpojumu speciālists ir kvalificēts apkalpojošās sfēras darbinieks un var strādāt ēdināšanas un viesmīlības uzņēmumu struktūrdaļās, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu pārdošanu, darba koordināciju, materiālo vērtību uzglabāšanu, uzskaiti un kontroli, tirgus izpēti un viesu apkalpošanu.
Viņa tiešie pienākumi ir ikdienas darba organizēšana, vadīšana un izpildes koordinēšana, kā arī izejvielu sagādes un kvalitātes kontroles organizēšana un vadīšana, un ēdināšanas uzņēmumu darbības rezultātu analīze un izpēte.

Amati, kādos iespējams strādāt

Individuālais komersants, zāles administrators, iepirkumu menedžeris, pavārs, viesmīlis, bārmenis, grāmatvedības darbinieks.

Mācību ilgums

4 gadi.

Papildu informācija

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcā.