Uzņemšana šajā programmā 2022./2023. m.g. nenotiks!

Izglītības programma

Restorānu pakalpojumi

Iegūstamā kvalifikācija

Viesmīlis

Viesmīlis apkalpo viesus, izmantojot dažādas apkalpošanas metodes. Piedalās viesu apkalpošanas procesa plānošanā un organizēšanā, plāno un veido darba telpu vides iekārtojumu. Veic skaidras un bezskaidras naudas norēķinus. Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izglītojamie nostiprina praksē, kuru iziet labākajos Latvijas restorānos un ēdināšanas uzņēmumos, kā arī ārzemēs.

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sagatavot viesmīli, kas apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus un nodrošinot uzņēmuma mērķu sasniegšanu.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda, literatūra, Latvijas un pasaules vēsture, angļu valoda, krievu valoda, matemātika, informātika, ķīmija, ekonomika.

Profesionālie mācību priekšmeti

Viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi, viesu apkalpošanas organizācija restorānā, bāra darba organizācija, banketu, konferenču un pasākumu apkalpošanas organizācija, restorānu darba organizācija, ēdienu raksturojums, gatavošanas pamati, pasniegšana, pārtikas prečzinības, tirgzinības pamati, grāmatvedības uzskaite un kalkulācija uzņēmumā, nacionālie ēdieni, galda kultūra un tradīcijas, dokumentu pārvaldība, profesionālā angļu valoda un vācu valoda u.c., kvalifikācijas prakse.

Izglītības programmas ietvaros izglītojamie apgūst SIA “UCS” datorprogrammas R-Keeper un StoreHouse, kas paredzētas restorāna darba procesa automatizācijai, uzskaitei un darba efektivitātes palielināšanai, lietot ar darba pienākumu izpildi saistītās datorprogrammas.

Izglītību apliecinošais dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības sertifikāts par centralizētajiem eksāmeniem, kas ļauj piedalīties konkursā par iespējām turpināt izglītību jebkurā augstākajā mācību iestādē.

Kvalifikācijas līmenis

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis. Plašāk par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas kvalifikāciju datubāzē – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/.

Skolas absolventi iegūst atbilstošu teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību. Spēj sagaidīt viesus, pieņemt un noformēt pasūtījumu, nodot to virtuves un bāra personālam, klāt galdus ēdienreizēs, banketos un svinībās, gatavot un pasniegt ēdienus un dzērienus, lietot bāra, virtuves, tirdzniecības zāles tehnoloģiskās iekārtas un inventāru, tehnoloģisko dokumentāciju, uzraudzīt viesu apkalpošanas procesu, veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus ar viesiem, izmantojot kases norēķinu sistēmas un maksājuma karšu termināļus, pārdot uzņēmuma pakalpojumus, sastādīt uzskaites dokumentāciju un atskaites, materiālo vērtību inventarizācijas aktus, sadarboties ar citu uzņēmumu struktūrvienību personālu viesu apkalpošanas procesā un uzņēmuma mērķu sasniegšanā, pastāvīgi pilnveidot profesionālās prasmes, sekot līdzi aktuālajām tendencēm sabiedriskās ēdināšanas restorānu sektorā, izmantojot dažādus informācijas avotus, lietot profesionālo terminoloģiju.

Zina ēdienkartes un dzērienu kartes sastādīšanas pamatprincipus, klasisko ēdienu un dzērienu sastāvdaļas, starptautiskos un nacionālos galda klājuma veidus, izmantotā inventāra un galda kultūras atšķirības, tradīcijas un īpatnības, ēdienu un dzērienu garšas atšķirības, mārketinga un pārdošanas pamatprincipus, kases norēķinu sistēmas, kases dokumentāciju un tās aizpildīšanu, uzskaites un atskaites pamatus, lietvedības prasības, darba drošības noteikumus.

Nodarbinātības apraksts

Viesmīlis ir kvalificēts apkalpojošās sfēras darbinieks un var strādāt ēdināšanas un viesmīlības uzņēmumu struktūrdaļās, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu pārdošanu, darba koordināciju, materiālo vērtību uzglabāšanu, uzskaiti un kontroli, tirgus izpēti un viesu apkalpošanu.

Amati, kādos iespējams strādāt

Klientu apkalpošanas pārzinis, ēdināšanas pakalpojumu organizators, bārmenis.

Mācību ilgums

4 gadi.

Papildu informācija

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.
Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcā.