Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola piedāvā iespēju privātpersonām novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci.
Lai nodrošinātu Profesionālās izglītības likuma 29.1. panta pirmajā un otrajā daļā un Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci” 3.punktā minētā ievērošanu, skola ir noslēgusi ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (dienests) deleģējuma līgumus par profesionālās kompetences novērtēšanu un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) šādās iegūstamajās kvalifikācijās:
  1. Restorānu pakalpojumu speciālists;
  2. Restorānu pakalpojumu komercdarbinieks;
  3. Mazumtirdzniecības komercdarbinieks;
  4. Rūpniecības komercdarbinieks;
  5. Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks;
  6. Loģistikas darbinieks.
Personai, kura apguvusi profesionālo kompetenci ārpus formālās izglītības sistēmas un kuras profesionālā kompetence novērtēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atzīta par atbilstošu trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei, tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība.
Kārtība, kādā novērtē personas (pretendents) profesionālo kompetenci:
1. pretendents iesniedz skolā iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanai;
2. iesniegumam obligāti pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saskaņā ar Ministru kabineta 10.09.2013. noteikumiem Nr. 791 “Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru  maksas pakalpojumu cenrādis“, veicot pārskaitījumu uz skolas Valsts kases kontu;
3. pieteikties var personu grupa līdz 12 pretendentiem, veicot kopīgu maksājumu;
4. ja pretendents kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena ietvaros, tad eksāmena izmaksas sedz atbilstoši izglītības tematiskās jomas izglītības programmu grupas par 12 personu novērtēšanu;
5. skola bez maksas nodrošina pretendentam ne mazāk kā divas konsultācijas par attiecīgā profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu, par citiem jautājumiem;
6. skola organizē un īsteno profesionālās kvalifikācijas eksāmenu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtībai akreditētās profesionālās izglītības programmās, nodrošinot pretendentam iespēju profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kārtot attiecīgajā izglītības programmā profesionālās kvalifikācijas eksāmena ietvaros, kas tiek organizēts tuvākajā laikā eksāmenu ietvaros vai divu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas;
7. pretendentam, kurš profesionālās kvalifikācijas eksāmena vērtējumā saņēmis atzīmi, ne mazāku par “5 – viduvēji”, skola izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;
8. pretendents var apstrīdēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenā saņemto vērtējumu, iesniedzot skolas direktoram iesniegumu mēneša laikā no eksaminācijas komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas. Skolas direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.