PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APRAKSTS

Profesionālās tālākizglītības programma Banku zinības un finanses (960 stundas)
Moduļa programmas  mērķis:

Sekmēt izglītojamā prasmes sagatavot finanšu atskaites un pārskatus.

Moduļa programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)
  1. Sagatavot individuālās atskaites un finanšu rezultātu kopsavilkumus;
  2. Pārbaudīt finanšu datu ticamību;
  3. Saskaņot kopējā finanšu pārskatā integrētos datus.
Moduļa programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamiem, kuri apguvuši profesionālās tālākizglītības  programmas moduli un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu – atzīmi (ne mazāku par 5 – „viduvēji” 10 ballu vērtējuma skalā) vai „ieskaitīts”  izglītības programmas moduļos un pārbaudījumos, izsniedz apliecību par moduļa apguvi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Mācības notiek attālināti tiešsaistē MS Teams platformā pirmdienās un piektdienās no plkst. 17:30 līdz plkst. 21:00.

Noslēguma pārbaudījums

 Moduļa “Atskaišu un pārskatu sagatavošana” apguves noslēgumā izglītojamais kārto pārbaudes darbu, kurā atbilstoši moduļa izvirzītajiem uzdevumiem izglītojamie:

  1. Sagatavo individuālās atskaites un finanšu rezultātu kopsavilkumus.
  2. Pārbauda finanšu datu ticamību.
  3. Analizē un prezentē saskaņotos kopējā finanšu pārskatā integrētos datus.
Tālākās izglītības iespējas
  1. Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās;
  2. Iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences, apgūstot papildu moduļus, atbilstoši nozares “Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)” moduļu kartei;
  3. Izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides izglītības programmās, kursos, semināros;
  4. Patstāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci.
Moduļa programmas “Atskaišu un pārskatu sagatavošana”  apgūstamās tēmas
Tēma
Stundu skaits
1.Individuālo finanšu atskaišu sagatavošana. 30
2. Klienta finanšu datu ticamības pārbaude. 30
3. Kopējā finanšu pārskatā integrēto

datu saskaņošana.

39
KOPĀ
99
Mācības notiek attālināti tiešsaistē MS Teams platformā divus darba dienu vakarus no 17:30-21:00

Detalizētākā informācija par piedāvātajiem modulārās izglītības programmas moduļiem ir pieejama VISC mājaslapā:

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/uznem_003.pdf