Profesionālā tālākizglītības programma

Banku zinības un finanses (960 stundas)

Profesionālās tālākizglītības programmas mērķis

Sagatavot finanšu darbinieku, kurš spēs nodrošināt finanšu informācijas ievadīšanu, apkopošanu un apstrādi, darījumu noformēšanu un uzskaiti, komunikāciju ar klientu.

Iegūstamā kvalifikācija

Finanšu darbinieks

Finanšu darbinieks iegūst informāciju no klienta klātienē un attālināti, analizē no datu bāzēm un dokumentiem iegūto finanšu informāciju, apstrādā finanšu informāciju un datus, sagatavo individuālas atskaites, pārskatus, noformē skaidras un bezskaidras naudas darījumu dokumentus, veic skaidras un bezskaidras naudas darījumu operācijas, sniedz vispārēju informāciju klientiem. Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izglītojamie nostiprina finanšu darbinieka praksē.

Profesionālās tālākizglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences)

 1. Iegūt informāciju par klienta vēlmēm klātienē un attālināti, ievērojot konfidencialitāti un uzturot atgriezenisko saiti ar klientu;
 2. Analizēt iegūto finanšu informāciju un pārbaudīt iegūto klienta finanšu datu atbilstību/ticamību un sakritību, izmantojot informācijas tehnoloģijas;
 3. Reģistrēt sistēmā klientu/finanšu projektu, uzturot klientu datu bāzes un ievērojot finanšu projekta principus un termiņus;
 4. Apstrādāt finanšu informāciju un datus, pielietojot statistikas un analīzes metodes;
 5. Sagatavot strukturētas individuālās atskaites, precīzi sagatavojot finanšu rezultātu kopsavilkumu;
 6. Ievērot finanšu riska procedūras un atpazīt riska kontroles procedūru pārkāpumus;
 7. Saskaņot kopējā finanšu pārskatā integrētos datus, sadarbojoties ar iesaistītajām pusēm;
 8. Noformēt skaidras un bezskaidras naudas darījumu dokumentus, veikt skaidras un bezskaidras naudas darījumu operācijas un sagatavot ikdienas finanšu atskaites par veiktajām darbībām;
 9. Pārbaudīt finanšu darījumu atbilstību drošu darījumu kritērijiem, identificējot aizdomīgus finanšu darījumus un to neatbilstības;
 10. Pārbaudīt banknošu, monētu un banku norēķinu dokumentu īstumu, izmantojot atbilstošu tehnisko aprīkojumu;
 11. Sniegt klientam patiesu un pilnīgu informāciju par pieejamiem finanšu pakalpojumiem un noteikto kārtību, prezentējot uzņēmuma izstrādātos piedāvājumus un definējot klienta ieguvumus;
 12. Iepazīstināt klientus ar pakalpojumu cenrādi un apkalpošanas noteikumiem, argumentējot un skaidrojot piedāvātā pakalpojuma ieguvumus un izmaksas;
 13. Informēt klientu par pieņemtiem lēmumiem, izvēloties atbilstošāko informācijas pasniegšanas kanālu, veidu un laiku;
 14. Reģistrēt komunikāciju ar klientu, izmantojot klientu attiecību lietojumprogrammas;
 15. Ievērot ārējos un iekšējos finanšu darījumus reglamentējošos normatīvos aktus, veicot finanšu darījumus;
 16. Veidot pozitīvu komunikāciju ar klientu, argumentēti un skaidri sniedzot klientam informāciju par finanšu pakalpojumiem, ievērojot vispārējās un profesionālās ētikas principus;
 17. Sazināties un lietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās;
 18. Piemērot matemātisko domāšanu, modelējot darba situācijas un plānojot darba uzdevuma izpildi;
 19. Pārliecinoši un droši lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai;
 20. Efektīvi iesaistīties komandas darbā, veidojot un kritiski analizējot mijiedarbību ar citiem cilvēkiem;

 

Mācību procesā apgūst profesionālās tālākizglītības programmu

960 stundu apjomā

Mūžizglītības kompetenču moduļi (56 stundas)

 • Sabiedrības un cilvēku drošība,
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes,

Profesionālie kompetenču moduļi (664 stundas)

 • Grāmatvedības pamati,
 • Skaidras naudas dokumentu apgrozība,
 • Bezskaidras naudas operācijas,
 • Komunikācija ar klientu,
 • Dokumentēšana,
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
 • Finanšu informācijas analīze,
 • Darījumu risku novērtēšana,
 • Finanšu projektu izstrāde,
 • Atskaišu un pārskatu sagatavošana,
 • Tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā,
 • Nodokļu režīma izvēle,
 • Sadarbība ar nerezidentiem,
 • Inovācijas profesionālajā darbībā finanšu uzskaites jomā.

 

 • Finanšu darbinieka prakse (240 stundas), klātienē

(prakses vietu izglītojamais meklē pats)

Mācības notiek attālināti MS Teams platformā trīs darba dienu vakarus no 17:30-21:00 un sestdienās 9:00-14:00.

Profesionālās tālākizglītības izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši modulārajā programmā profesionālās kvalifikācijas “Finanšu darbinieks” ieguvei paredzētos A, B un C daļas moduļus, kvalifikācijas praksi un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu, ir nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ar atzīmi ne zemāku par “5” ballēm (viduvēji), saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem

Noslēguma pārbaudījums

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens (6 stundas)

Konsultācijas un eksāmens notiek klātienē.

Iegūst 3. profesionālās kvalifikācijas līmeni, kas atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenim.

Tālākās izglītības iespējas

 1. Turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās;
 1. Iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences, apgūstot papildu moduļus, atbilstoši nozares “Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)” moduļu kartei;
 2. Izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides izglītības programmās, kursos, semināros;
 3. Patstāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci.

Detalizētākā informācija par piedāvātajiem modulārās izglītības programmas moduļiem ir pieejama VISC mājaslapā:

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/uznem_003.pdf