Budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes pa apakšprogrammām 2017. gadam:

Profesionālās izglītības programmu īstenošana (Tāme_020000_2017)

Erasmus+ projekta īstenošana (Tāme_070000_2017)

Eiropas Struktūrfondu projektu īstenošana (Tāme_630000_2017_7.2.1.2. un Tāme_630000_2017_8.5.1.0.)

Amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmērs Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā sadalījumā pa amatu grupām (PDF)

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta ieteikumiem Nr. 1 “Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu”

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

Darba samaksa

Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji darbiniekiem:

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un amatpersonas (darbinieka) kategorijai.

Amatam atbilstošo mēnešalgas grupu nosaka pamatojoties un amatu saimi un līmeni saskaņā ar 2013. gada 29. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”.

Amata saimi un līmeni nosaka, klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam.

Amatpersonas (darbinieka) kategoriju nosaka, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus:

 • Amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde, kuru nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam;
 • Amatpersonas profesionālajai pieredzei, kas ir būtiska iestādes funkciju veikšanai.

Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem:

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem mēnešalgas apmērs tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Pedagogu un pedagoģisko darbinieku amati uzskaitīti Ministru kabineta 2011. gada 10. maija noteikumos Nr. 354 “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu”.

Piemaksas un to noteikšanas kritēriji darbiniekiem:

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola maksā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās piemaksas:

 1. ja papildus tiešajiem pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), pilda vakanta amata pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus, ne vairāk kā 30% no noteiktās mēnešalgas.
 2. Par virsstundu darbu saskaņā ar darba laika uzskaites datiem.

Piemaksas un to noteikšanas kritēriji pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem:

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” maksā:

 1. piemaksu par papildu pedagoģisko darbu (darba apjoma palielināšanu, izņemot promesošu darbinieku aizvietošanu) līdz 30% no mēneša darba algas likmes.
 2. piemaksu par 3., 4. vai 5. kvalitātes pakāpi, attiecīgi EUR 45.00, EUR 114.00 vai EUR 140.00 apmērā par vienu pedagoga darba likmi proporcionāli tarificēto mācību stundu skaitam.
 3. piemaksu profesionālās izglītības iestādes profesionālo mācību priekšmetu skolotājiem līdz 20% no mēneša darba algas.

Sociālās garantijas

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolā pabalsti tiek izmaksāti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu:

 1. atlaišanas pabalsts;
 2. pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi EUR 213,43 apmērā;

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolas amatpersonām (darbiniekiem) piešķir:

 1. vienu apmaksātu brīvdienu sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.-4. klasē;
 2. līdz trīs apmaksātām dienām sakarā ar stāšanos laulībā;
 3. vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā bērnam vai darbiniekam absolvējot izglītības iestādi (iegūstot pamatizglītības, vidējo vai augstāko izglītību).

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolas amatpersonām (darbiniekiem) apmaksātus atvaļinājumus piešķir saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Izglītības likumu (pedagogiem):

 1. ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu
 2. mācību atvaļinājumu (apmaksātu) studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu kārtošanai, izstrādāt un aizstāvēt bakalaura, maģistra, promocijas darbu līdz 20 darba dienām.

Amatpersonām un darbiniekiem izmaksātais atalgojums 2018. gadā:

01.2018.

02.2018.

03.2018.

04.2018.

05.2018.

06.2018.

07.2018.