Turpinās uzņemšana pēc 12. klases loģistikas kvalifikācijas programmā (ESF finansētā grupa)!

Turpinās uzņemšana pēc 12. klases loģistikas kvalifikācijas programmā (ESF finansētā grupa, vienošanās nr. 7.2.1.2./15/I/001)!

Jauns Erasmus+ projekts

 

 

Šovasar Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola saņēma ziņu par projekta pieteikuma Nr. 2019-1-LV01-KA229-060424_1 apstiprināšanu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību aktivitātes ietvaros un 2019.gada augusta beigās tika parakstīts līgums starp Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu un Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta “Jaunatne jaunatnei” realizēšanu. Apstiprinātais finansējums projektam ir EUR 16 480,00.

Projekta realizācijas laiks ir 16 mēneši, no 2019.gada septembra līdz 2020.gada decembra beigām.

 

Projektā iesaistītas trīs skolas no dažādām valstīm: Latvijas, Itālijas un Lietuvas. Visu trīs iesaistīto skolu pārstāvji dosies mobilitātēs pēc kārtas pie katra no partneriem, resp., katra skola organizē mobilitāti savā valstī un uzņem pie sevis partnerskolu izglītojamos un pavadošos pedagogus.

 

Projekta būtība ir aicināt jauniešus būt aktīviem, radošiem, stiprināt viņu pašapziņu, identitāti un vēlmi sadarboties, darot to ar praktisku uzdevumu un spēļu palīdzību. Caur šīm metodēm izglītojamie it kā nemanot apgūs (vai nostiprinās esošās) prasmes un iemaņas komunikācijā, angļu valodā, saskarsmē, komandas darbā. Trīs skolu jaunieši apvienosies internacionālā projektā, lai radītu dažāda veida oriģinālus darbus, kurus parādīs izstādēs un apkopos fotogrāmatās. Jauniešu aktivitāšu rezultāti būs: darbi vizuālajā mākslā, fotogrāfijas, recepšu krājums, aptaujas anketas un pētījums, pilsētas apskatei ieteicamo objektu karte, deju video, radio raidījums.

 

Katrai partnerskolai, pēc plānoto aktivitāšu pabeigšanas, ir jāprezentē rezultāti – jāizveido jauniešu vizuālās mākslas darbu izstāde savā skolā, jānodrukā un jāiesien fotogrāmata un recepšu krājums par katru no trim mobilitātēm.

 

Plānotā projekta realizācijas gaita:

* 2019./2020.m.g. 1.semestrī projekta gaitu reglamentējošo dokumentu izstrāde un publicitātes pasākumi;

* Izglītojamo informēšana par dalību projektā un dalībnieku atlase notiks 2019.gada novembrī/decembrī;

* No 2020.gada janvāra līdz aprīlim notiks projekta dalībnieku gatavošanās mobilitātēm un priekšdarbu veikšana sadarbībā ar pārējām iesaistītajām dalībvalstu skolām;

* Izglītojamie un pedagogi mobilitātēs uz Itāliju un Lietuvu dosies laika posmā no 2020.gada maija līdz septembrim;

* Sadarbības skolu pārstāvjus RTPV plānots uzņemt 2020.gada oktobrī.

 

Lai mums veiksmīgs un radošs šis mācību gads!

Par PuMPuRS projektu

Sākoties jaunajam mācību gadam, Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogi un izglītojamie turpina aktīvi darboties Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS – pedagogi turpina sniegt konsultācijas vispārizglītojošajos un profesionālajos mācību priekšmetos, bet izglītojamie – saņemt konsultācijas un konsultatīvo atbalstu.

Lai mums visiem sekmīgs un radošiem panākumiem bagāts šis jaunais mācību gads!

 

NB! Projekta realizācijas laiks ir līdz 2022. gada beigām, bet projekta mērķis – mazināt  to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Informācija izglītojamajiem

Kurss Audzinātājs Auditorija
1. B

Finanšu darbinieks

Ērika Baune 7. auditorija

3. stāvs

1. F

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Zoja Petročenko 17. auditorija

4. stāvs

1. KM

Klientu apkalpošanas speciālists;

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

Diāna Vārpa 11. auditorija

3. stāvs

1. L

Loģistikas darbinieks

Maruta Gailāne 1.auditorija

1. stāvs

1. R

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Iluta Moldane-Greiškane 16. auditorija

4. stāvs

2. K Daina Verečinska 15. auditorija
2. F Sandra Važa Bibliotēka
2. L Madara Onužāne-Saliņa 4. auditorija
2. R Guna Krišjāne-Kalvāne 12. auditorija
2. V Iveta Dūmiņa 3. auditorija
3. D Tatjana Džugleja 5. auditorija
3. E Ineta Dišlere 13. auditorija
3. K Jānis Aizvakars 8. auditorija
3. L Diāna Liepa 20. auditorija
3. R Taņa Ločmele 9. auditorija
3. S Anita Silkāne 2. auditorija
4. D Vija Valtere 10. auditorija
4. L Diāna Vārpa 4 A. auditorija
4. P Baiba Fridrihsone 18 A auditorija
4. R Daina Kaparkalēja 14. auditorija
4. S Anita Upmine 2. auditorija
LG7 Maruta Gailāne 1 a. auditorija

Apsveikums Zinību dienā