Norādes izglītojamajiem un vecākiem par informācijas apmaiņu un attālinātā mācību procesa organizāciju Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā

Telpu nomas izsole ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolas pieteikšanās mutiskai izsolei, kuras mērķis – iznomāt telpas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.

Informācija par nomas objektu

Adrese – Tomsona iela 3/5, Rīga (būves kadastra apzīmējums – 01000240148001)
Telpu platība – 39.9 m2.
Maksimālais nomas termiņš – 5 (pieci) gadi (līdz 26.02.2025.)
Stāvs: 0 no 5 (pagrabstāvs).
Nosacītā nomas maksa –

Nomas maksa par telpu ir EUR 83,18 mēnesī, neieskaitot PVN.

Papildus mēneša maksai par telpu īri  Nomnieks maksā par inventāra (izdales līnija) nomu EUR 32,61 mēnesī neieskaitot PVN.

Papildus tiek piestādītas izmaksas par elektroenerģiju, siltumenerģiju un ūdeni pēc skaitītāja rādījumiem, proporcionāli platībai.

Lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas telpas.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas objekts ir paredzēts ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.

Citi iznomāšanas nosacījumi
Pretendentu pieteikumi tiks izskatīti, ja tiks saņemti skolā līdz 05.03.2020. plkst. 15.00. Izsole notiks 06.03.2020. plkst. 10.00. Mutiskās izsoles solis tiek noteikts 10.00 EUR.
Pieteikumam jāpievieno:
– Pārtikas un veterinārā dienesta izdotās pārtikas uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas apliecības kopiju;
– vismaz vienu komplekso pusdienu piedāvājuma variantu, kas sastāv no pamatēdiena ar piedevām un salātiem, par ne vairāk kā EUR 1,60 un vismaz vienu komplekso pusdienu piedāvājuma variantu, kas sastāv no dzēriena, zupas vai deserta (pēc klienta izvēles), pamatēdiena ar piedevām un salātiem, par ne vairāk kā EUR 2,50.

Nomas līgumā tiks iekļauti šādi nomnieka papildus pienākumi
– darba laiks katru darba dienu no plkst. 10.30 un vismaz līdz plkst. 13.00.
– ēdienkartē pastāvīgi piedāvāt vismaz vienu veģetāro ēdienu.

Informācija par pieteikšanos telpu nomai
Pieteikties Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas kancelejā (2. stāvs), Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013.

Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu:
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Aivars Zelčs,
tālr. 27038968
aivars.zelcs@rtpv.edu.lv

Līguma paraugs PDF

Mutiskas izsoles nolikums PDF

Telpu nomas izsoles norises kārtība PDF

Informācija par mācību procesa klātienē pārtraukšanu un centralizēto eksāmenu angļu un krievu valodā pārcelšanu

Cien. izglītojamie, vecāki un pedagogi!

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu par Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim tiek pārtraukta mācību procesa norise klātienē un nodrošinātas mācības attālināti. Lūdzu, sekot informācijai e-žurnālā Mykoob.

 

CENTRALIZĒTIE VALSTS PĀRBAUDĪJUMI angļu un krievu valodā tiek pārcelti uz 2020. gada 12.-15. maiju:

Informācija no IZM mājas lapas:

Pārtrauc valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norisi. Svešvalodu eksāmenu norise 12. klasēm pārcelta uz 2020.gada 12.-15. maiju:

  • angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 12. maijā, mutvārdu daļa – 12., 13. un 14. maijā;
  • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020. gada 13. maijā;
  • krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 14. maijā, mutvārdu daļa – 14. un 15 maijā;
  • franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020. gada 15. maijā.

Vairāk informācijas: https://izm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19

Noslēdzies nodarbību cikls – darbnīcas pedagogiem Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā (turpmāk – RTPV) ir noslēdzies nodarbību cikls – darbnīcas pedagogiem, kuras skolā notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS īstenoto aktivitāšu izglītības iestādēs ietvaros. Darbnīcu mērķis – veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā.

Darbnīcu īstenošana notika klātienes nodarbībās 12 h apjomā, kurš tika sīkāk sadalīts 3 moduļos. Nodarbības vadīja Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” lektori. Starp nodarbībām pedagogiem tika uzdots individuāli veicams uzdevums. Darbnīcas noslēgumā pedagogi saņems Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtu apliecību par pedagogu profesionālās pilnveides kursu noklausīšanos.

2019.gada 8.oktobrī 24 RTPV pedagogi iesaistījās darbnīcu 1.modulī, kura tēma bija “Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai”. Pedagogi uzzināja:

– kā strādāt ar ESF projektā “Pumpurs” izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem;

– kas ir priekšlaicīga mācību pārtraukšana, kā to mazināt, izmantojot dažādas mācību stundas struktūras un uzdevumus;

– kā pedagoga personība un profesionālā darbība var ietekmēt izglītības iestādes darbu;

– kādi ir 21.gadsimtā izglītībā sasniedzamie rezultāti;

– kā vadīt pārmaiņas pedagoga un izglītības iestādes darbā PMP mazināšanai, īstenojot izglītības iestādes pašnovērtēšanas procesu.

 

Darbnīcu 2.moduļa nodarbības “Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas” noritēja 2020.gada 3.janvārī. Darbnīcā šoreiz piedalījās 16 dalībnieki, kuri pilnveidoja prasmes darbam ar izstrādātajiem metodiskajiem atbalsta līdzekļiem un nodarbības ietvaros sīkāk apskatīja sekojošus jautājumus:

– ko un kā var darīt pedagogs, lai identificētu PMP riskus;

– kādā veidā audzināšanas procesā var mazināt PMP riskus;

– ar kādām pedagoģiskajām pieejām, mācību stratēģijām, metodēm un metodiskajiem paņēmieniem var veicināt izglītojamo mācīšanās motivāciju, personības izaugsmi, mūžmācīšanās prasmes un mazināt PMP riskus.

 

15 RTPV pedagogiem darbnīcu 3.moduļa nodarbības “Izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai” notika 2020.gada 4.februārī. Dalībnieki nostiprināja zināšanas un prasmes darbam ar metodiskajiem atbalsta līdzekļiem un uzzināja:

– kā pedagogiem iespējams rīkoties dažādās ikdienas situācijās, īstenojot izglītojamo centrētu pieeju izglītības iestādes darbā, mazinot PMP riskus;

– kā izstrādāt individuālos mācību plānus izglītojamajiem dažādās konkrētās situācijās PMP risku mazināšanai;

– ar kādiem paņēmieniem izvērtēt dažādas ikdienas situācijas, kurās nokļūst izglītojamie, pedagogi un izglītības iestādes, t.i., ko, kā un kādēļ darot var mazināt PMP riskus praksē;

– kāda veida sadarbība un ar ko nepieciešama, lai sekmētu izglītojamo vēlmi turpināt mācības.

 

Par projektu PuMPuRS. Projekts savā darbā veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Projekta ietvaros pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, kā arī šobrīd ir izstrādāti 6 metodiskie līdzekļi, par kuriem tiek piedāvātās profesionālās pilnveides darbnīcas. Metodiskie līdzekļi ir pieejami mājas lapā www.pumpurs.lv sadaļā Informatīvie materiāli.

 

 

Par izmaiņām COVID-19 infekcijas skartajām teritorijām

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) informē, ka epidemioloģiskā situācija Pasaulē un Eiropā strauji mainās un ir paplašināts COVID-19 infekcijas skarto teritoriju saraksts. 2020. gada 28. februārī pieņemts lēmums, ka COVID-19 infekcijas skartās teritorijas ir: Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Japāna, Singapūra, visa Itālija.

Lūdzam turpmāk regulāri sekot līdzi COVID – 19 epidemioloģiskajai situācijai un skarto teritoriju uzskaitījumam SPKC tīmekļa vietnē:

https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757

Skatīt zemāk rekomendācijas:

­­­Rekomendācijas izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem PDF

Telpu nomas izsole ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolas pieteikšanās mutiskai izsolei, kuras mērķis – iznomāt telpas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.

Informācija par nomas objektu

Adrese – Tomsona iela 3/5, Rīga (būves kadastra apzīmējums – 01000240148001)
Telpu platība – 39.9 m2.
Maksimālais nomas termiņš – 5 (pieci) gadi (līdz 26.02.2025.)
Stāvs: 0 no 5 (pagrabstāvs).
Nosacītā nomas maksa –

Nomas maksa par telpu ir EUR 83,18 mēnesī, neieskaitot PVN.

Papildus mēneša maksai par telpu īri  Nomnieks maksā par inventāra (izdales līnija) nomu EUR 32,61 mēnesī neieskaitot PVN.

Papildus tiek piestādītas izmaksas par elektroenerģiju, siltumenerģiju un ūdeni pēc skaitītāja rādījumiem, proporcionāli platībai.

Lietošanas mērķis – sabiedriskās ēdināšanas telpas.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija
Nomas objekts ir paredzēts ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai.

Citi iznomāšanas nosacījumi
Pretendentu pieteikumi tiks izskatīti, ja tiks saņemti skolā līdz 05.03.2020. plkst. 15.00. Izsole notiks 06.03.2020. plkst. 10.00. Mutiskās izsoles solis tiek noteikts 10.00 EUR.
Pieteikumam jāpievieno:
– Pārtikas un veterinārā dienesta izdotās pārtikas uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas apliecības kopiju;
– vismaz vienu komplekso pusdienu piedāvājuma variantu, kas sastāv no pamatēdiena ar piedevām un salātiem, par ne vairāk kā EUR 1,60 un vismaz vienu komplekso pusdienu piedāvājuma variantu, kas sastāv no dzēriena, zupas vai deserta (pēc klienta izvēles), pamatēdiena ar piedevām un salātiem, par ne vairāk kā EUR 2,50.

Nomas līgumā tiks iekļauti šādi nomnieka papildus pienākumi
– darba laiks katru darba dienu no plkst. 10.30 un vismaz līdz plkst. 13.00.
– ēdienkartē pastāvīgi piedāvāt vismaz vienu veģetāro ēdienu.

Informācija par pieteikšanos telpu nomai
Pieteikties Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas kancelejā (2. stāvs), Tomsona ielā 3/5, Rīgā, LV-1013.

Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu:
Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Aivars Zelčs,
tālr. 27038968
aivars.zelcs@rtpv.edu.lv

Līguma paraugs PDF

Mutiskas izsoles nolikums PDF

Telpu nomas izsoles norises kārtība PDF

Aicinām izglītojamos aizpildīt aptaujas anketu “Kurš Tevi iedvesmo varoņdarbiem?”!

Latvijas Darba devēju konfederācijas projekts sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju plāno organizēt informatīvās kampaņas par profesionālo izglītību.

Izveidota anonīma aptauja, lai apzinātu jauniešu intereses.

Lūdzu 1. – 4. kursi aizpildiet aptaujas anketu par jauniešu interesēm “Kurš Tevi iedvesmo varoņdarbiem?”!

Lai sāktu pildīt, noklikšķiniet uz šīs saites:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBtNm3FOTY3Mh7UQFD2PCTVQyMHTm7fSmdEqDHAgKZ95wYEA/viewform

Aptauja ir anonīma!

 

PALDIES!