PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APRAKSTS
Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis:

Sekmēt izglītojamā spējas iegūt informāciju par grāmatvedības pamatiem, grāmatvedības vēsturi, attīstību un būtību, pamatelementiem, likumsakarībām; aprēķināt uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātu, reģistrējot pa veidiem ieņēmumus un izdevumus operāciju kontos, noformējot sintētisko un analītisko kontu apgrozījumu pārskatus; uzskaitīt grāmatvedības reģistros darba samaksu un atbilstošos nodokļus, sagatavot normatīvajos aktos noteiktās atskaites un pārskatus; sagatavot nodokļu pārskatus, operatīvos pārskatus vadībai un uzņēmuma finanšu pārskatu.

Sasniedzamie mācīšanās rezultāti
 1. Novērtēt grāmatvedības būtību un uzdevumus;
 2. Orientēties uzņēmumu līdzekļu un to avotu klasifikācijā un novērtēšanā, grāmatvedības bilances kontos, divkāršā ieraksta sistēmā;
 3. Apkopot un sistematizēt informāciju grāmatvedības uzskaitē.
 4. Klasificēt ieņēmumus un izdevumus pēc darījuma būtības atbilstoši atzīšanas kritērijiem;
 5. Uzskaitīt ieņēmumus un izdevumus grāmatvedības reģistros veidojot sintētisko un analītisko kontu pārskatus;
 6. Slēgt operāciju kontus sagatavojot peļņas vai zaudējumu aprēķinu, izmantojot speciālās grāmatvedības
 7. Aprēķināt darba samaksu, ievērojot aprēķināšanas principus un ar darba samaksu saistīto nodokļu aprēķināšanas un ieturēšanas metodes;
 8. Uzskaitīt grāmatvedības reģistros darba samaksu un atbilstošos nodokļus izmantojot speciālās grāmatvedības datorprogrammas;
 9. Sagatavot ar darba samaksu saistītās nodokļu deklarācijas un pārskatus.
 10. Nodokļu aprēķināšana un attiecīgo deklarāciju sagatavošana;
 11. Operatīvo pārskatu sagatavošana izmantojot grāmatvedības sintētiskajos un analītiskajos reģistros uzkrātos datus;
 12. Uzņēmuma finanšu pārskata (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pielikums/bilances piezīmes) sagatavošana.
Profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamiem, kuri apguvuši modulārās izglītības programmas moduļu kopu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu – atzīmi (ne mazāku par 5 – „viduvēji” 10 ballu vērtējuma skalā) vai „ieskaitīts” visos izglītības programmas moduļos un pārbaudījumos, izsniedz apliecība par moduļu kopas apguvi/ moduļa apguvi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Mācības notiek attālināti tiešsaistē MS Teams platformā, kā arī uzņēmuma vadības sistēmā “Jumis PRO” otrdienās un ceturtdienās no plkst. 17:30 līdz plkst. 21:00.

Noslēguma pārbaudījums

Programmas apguves noslēgumā izglītojamais kārto noslēguma pārbaudījumu, izmantojot specializēto grāmatvedības programmu, kurš sastāv no četrām daļām:

 1. Piemēro atbilstošos kontus saimniecisko operāciju uzskaitei, ievadīšanai un noslēgšanai; identificē pārskata periodam atbilstošos ieņēmums un izdevumus, klasificē.
 2. Reģistrē ieņēmumus un izdevumus grāmatvedības reģistros; aprēķina saimnieciskās darbības rezultātu (peļņa/zaudējumi) slēdzot operāciju kontus; noformē sintētisko un analītisko kontu reģistrus, atšifrējot peļņas vai zaudējumu aprēķina pozīcijas; sagatavo uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķinu izmantojot grāmatvedības datorprogrammas.
 3. Aprēķina darba samaksu, aprēķina un ietur atbilstošos nodokļus, sagatavo izmaksu sarakstus; aprēķinātos datus reģistrē grāmatvedības reģistros lietojot grāmatvedības datorprogrammas; sagatavo atskaites un pārskatus par darba samaksu un citām fiziskai personai izmaksātajām summām.
 4. Sagatavo pievienotās vērtības nodokļa taksācijas perioda deklarāciju izmantojot grāmatvedības reģistros uzkrāto informāciju; sagatavo uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju izmantojot grāmatvedības reģistros uzkrāto informāciju; sagatavo mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas perioda deklarāciju izmantojot grāmatvedības reģistros uzkrāto informāciju; sagatavo uzņēmuma finanšu pārskatu.
Tālākās izglītības iespējas
 1. Iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences, apgūstot papildu moduļus, atbilstoši nozares “Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)” moduļu kartei.
 2. Izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides izglītības programmās, kursos, semināros.
 3. Patstāvīgi pilnveidot profesionālitāti.
Mācību plāns profesionālās pilnveides izglītības programma
Profesionālās kvalifikācijas daļa (modulis vai moduļi), kas modulārajās profesionālās izglītības programmās atbilst profesionālo kompetenču moduļiem
Stundas
Kopā
Teorija
Prakse
Grāmatvedības pamati 26 17 9
Ieņēmumu un izdevumu uzskaite 45 20 25
Darba samaksa un atbilstošo nodokļu uzskaite 39 17 22
Nodokļu deklarāciju un finanšu pārskatu sagatavošana 45 21 24
Naudas līdzekļu uzskaite 26 13 13
PROGRAMMĀ KOPĀ
181
88
93

Detalizētākā informācija par piedāvātajiem modulārās izglītības programmas moduļiem ir pieejama VISC mājaslapā: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/uznem_003.pdf