Programmas apraksts

Profesionālās izglītības programmas mērķis

Izglītības procesā sekmēt izglītojamo spēju strādāt ar datorizētas uzskaites un vadības sistēmu ēdināšanas uzņēmumā, sagatavojot kases dokumentāciju, veicot darba procesa uzskaiti un izstrādājot tehnoloģiskās un kalkulācijas kartes.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

 1. Sagatavot precīzu rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem;
 2. Norēķināties ar viesi un grupām par sniegtajiem pakalpojumiem;
 3. Sagatavot kases dokumentāciju;
 4. Darboties ar ēdināšanas uzņēmuma automatizētās sistēmas kases moduli;
 5. Uzskaitīt materiālās vērtības (izejvielu, produktu un citu resursu) savas kompetences ietvaros;
 6. Veikt produkcijas pasūtījumu noliktavai, aizpildīt pasūtījuma pavaddokumentus;
 7. Aizpildīt un noformēt ar darba procesu saistīto atskaites dokumentāciju;
 8. Veikt inventarizāciju un veidot materiālo vērtību inventarizācijas aktus, apstrādāt inventarizācijās iegūto informāciju savas kompetences ietvaros;
 9. Piedalīties uzņēmuma ēdienkartes un dzērienu kartes plānošanā sadarbībā. ar ieinteresētajām pusēm (restorāna vadītājs, zāles pārzinis, šefpavārs, pasūtītājs, c.);
 10. Izveidot dažādu veidu dzērienu kartes;
 11. Izveidot vienkāršu ēdienu, uzkodu un dzērienu tehnoloģiskās kartes;
 12. Izstrādāt vienkāršu ēdienu, uzkodu un dzērienu kalkulācijas.

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamiem, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu – atzīmi (ne mazāku par 5 – „viduvēji” 10 ballu vērtējuma skalā) vai „ieskaitīts” visos izglītības programmas moduļos un pārbaudījumos, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem

Noslēguma pārbaudījums

Programmas apguves noslēgumā izglītojamais kārto noslēguma pārbaudījumu, kurā izstrādā, noformē un prezentē piedāvājuma ēdienkarti un dzērienu karti; sagatavo rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem, atbilstoši sastādītajai tehnoloģiskajai dokumentācijai, veic inventarizācijas procesu ēdināšanas uzņēmuma struktūrvienībā, uzskaitot materiālās vērtības (izejvielas, produktus un citus resursus) un noformējot atskaites dokumentāciju.

Tālākās izglītības iespējas

 1. Iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences, apgūstot papildu moduļus, atbilstoši Tūrisma nozares moduļu kartei.
 2. Izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides izglītības programmās, kursos, semināros.
 3. Patstāvīgi pilnveidot profesionālitāti.

Mācību plāns profesionālās pilnveides izglītības programmai

Profesionālās kvalifikācijas daļa (modulis vai moduļi), kas modulārajās profesionālās izglītības programmās atbilst profesionālo kompetenču moduļiem

Stundas
Kopā Teorija Prakse
Norēķini ar viesi 50 16 34
Uzskaites un atskaites dokumentācija 62 18 44
Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde 62 18 44
PROGRAMMĀ KOPĀ 174 52 122

Detalizētākā informācija par profesionālās izglītības programmas moduļiem ir pieejama VISC mājaslapā:https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/turism_ 003.pdf