Programmas apraksts

Profesionālās izglītības programmas mērķis

Izglītības procesā sekmēt izglītojamo spēju piedāvāt digitālo risinājumu problemsituācijai darba dzīvē, iegūt datus un apstrādāt informāciju, satura veidošanā un izstrādē, izmantojot atbilstošas lietojumprogrammas un daudzveidīgus tiešsaistes rīkus kā arī spēju uzglabāt, pārvaldīt un kārtot digitālo saturu, apzinoties digitālo tehnoloģiju ietekmi uz vidi un to izmantošanu.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

 1. Ievērot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti;
 2. Lietot datortīklus un izplatītākās programmatūras datu ieguvei un apstrādei;
 3. Pamatoti izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei;
 4. Veidot digitālo saturu atbilstoši profesionālās darbības specifikai, ņemot vērā iespējamos drošības riskus;
 5. Atpazīt un analizēt informācijas dizaina risinājumus, to izstrādes tehnoloģiskos procesus un ietekmi uz lietotāju;
 6. Lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas profesionālajā darbā, ievērojot programmatūras licences nosacījumus, intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzību.

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamiem, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu – atzīmi (ne mazāku par 5 – „viduvēji” 10 ballu vērtējuma skalā) vai „ieskaitīts” visos izglītības programmas moduļos un pārbaudījumos, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Noslēguma pārbaudījums

Noslēgumā izglītojamais izstrādā ar nozari saistītu projektu, kurā nepieciešams lietot dažādas lietotnes, kas paaugstina darba produktivitāti un nostiprina digitālās prasmes. Projekta izstrādē ir ievērojami šādi nosacījumi:

 1. Jāanalizē nozares dizaina risinājumi, to izstrādes tehnoloģiskie procesi, jāizvērtē izmantotie materiāli, tehnoloģiskie procesi, to priekšrocības un trūkumi, jāsalīdzina to ietekme uz lietotāju veselību un vidi;
 2. Jālieto droši un piemēroti saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīki un citi interneta pakalpojumi, pamatojot savu izvēli.;
 3. Veidojot digitālo saturu, jāievēro informācijas atlases, attēlošanas un strukturēšanas pamatprincipi, programmatūras licences nosacījumi, intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzība;
 4. Digitālie attēli, audio un video datnes izmantojami un apstrādājami atbilstoši mērķim;
 5. Jāpiedāvā atbilstošākais risinājums, apskatot piedāvāto digitālo risinājumu problēmsituācijai darba dzīvē.

Projekta izstrādē un lietošanā ir ievērojami programmatūras licences nosacījumi, intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzība.

Tālākās izglītības iespējas

 1. Iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences, apgūstot papildu moduļus, atbilstoši nozares “Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)” moduļu
 2. Izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides izglītības programmās, kursos, semināros.
 3. Patstāvīgi pilnveidot profesionālo

Mācību plāns profesionālās pilnveides izglītības programmai

 Profesionālās kvalifikācijas daļa (modulis vai moduļi), kas modulārajās profesionālās izglītības programmās atbilst profesionālo kompetenču moduļiem

Stundas

Kopā Teorija Prakse
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. līmenis) 70 22 48
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (2. līmenis) 90 28 62
PROGRAMMĀ KOPĀ 160 50 110

Detalizētākā informācija par profesionālās izglītības programmas moduļiem ir pieejama VISC mājaslapā: https://www.visc.gov.lv/lv/modularas-programmas