Profesionālās izglītības programmas mērķis

Izglītības procesā sekmēt izglītojamo spējas apzināt un apstrādāt datus, datu apstrādē pielietojot dažādas metodes un programmnodrošinājumu; analizēt datus, izstrādāt ieteikumus un priekšlikumus, balstoties uz datu analīzes rezultātiem; strādāt ar dažādiem datu vizualizācijas rīkiem un programmām, pārveidojot dažādas sarežģītības datus un informāciju viegli uztveramos datu vizualizācijas formātos.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

 1. Ievērot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti;
 2. Lietot datortīklus un izplatītākās programmatūras datu ieguvei un apstrādei;
 3. Pamatoti izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei;
 4. Izstrādāt aptaujas anketas;
 5. Īstenot klientu pētījumus;
 6. Apkopot un grupēt aptaujas datus;
 7. Apstrādāt un vizualizēt iegūto informāciju;
 8. Apkopot rezultātus pētījuma atskaitē.

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamiem, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu – atzīmi (ne mazāku par 5 – „viduvēji” 10 ballu vērtējuma skalā) vai „ieskaitīts” visos izglītības programmas moduļos un pārbaudījumos, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Noslēguma pārbaudījums

Programmas apguves noslēgumā izglītojamais kārto noslēguma pārbaudījumu, kurā veic atbilstoši savām darba vai mācību vajadzībām projekta prezentēšanu:

 1. Projekta izpildes gaita: – pētījuma sagatavošana, mērķu izvirzīšana, pētījuma aktualitāte, u.c., – aptaujas anketu/jautājumu, kas virzīti uz pētījuma mērķa sasniegšanu, izstrāde, – datu apkopošana un grupēšana, – informācijas apstrāde ar atbilstošām metodēm, – informācijas vizualizācija, – darba rezultātu apkopošana pētījuma atskaitē/prezentācijā, – pētījuma procesā gūtās atziņas (plusi un mīnusi).
 2. Projekta ietvaros veiktā pētījuma rezultāti, secinājumi utt.
 3. Projekta izstrādē un lietošanā ir ievērojami programmatūras licences nosacījumi, intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzība.

Tālākās izglītības iespējas

 1. Iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences, apgūstot papildu moduļus, atbilstoši nozares “Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)” moduļu kartei.
 2. Izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides izglītības programmās, kursos, semināros.
 3. Patstāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci.

Mācību plāns profesionālās pilnveides izglītības programmai

 Profesionālās kvalifikācijas daļa (modulis vai moduļi), kas modulārajās profesionālās izglītības programmās atbilst profesionālo kompetenču moduļiem

Stundas

Kopā Teorija Prakse
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1. līmenis) 50 6 44
Klientu vajadzību izpēte 196 58 138
PROGRAMMĀ KOPĀ 246 64 182

Detalizētākā informācija par profesionālās izglītības programmas moduļiem ir pieejama VISC mājaslapā: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/uznem_002.pdf (Klientu vajadzību izpēte) un https://www.visc.gov.lv/lv/media/1762/download (IKT 1.līmenis)