Programmas apraksts

Profesionālās izglītības programmas mērķis

Izglītības procesā sekmēt izglītojamo spēju strādāt ar biznesa datu analīzes metodēm un tehnoloģijām. Spēja izprast datu organizācijas un datu apstrādes principus, spēja efektīvāk izmantot uzņēmuma datubāzes un attīstīt digitālu tehnoloģiju ekosistēmu, kas palīdz veicināt digitālo transformāciju un uzņēmējdarbības izaugsmi.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

1. Pārzināt, analizēt, apkopot uzņēmumam nepieciešamo informāciju;
2. Pārzināt tirgus izpētes procesu, tirgus izpētes metodes, instrumentus un rīkus, tirgus pētījuma plānošanu, veikt sagatavošanas darbus tirgus pētījumiem;
3. Iegūt, ievadīt informāciju/datus, pielietot datu apstrādes un datu statistiskās analīzes rīkus un lietojumprogrammas, interpretēt tirgus izpētes procesā iegūtos datus un sagatavot izpētes atskaites;
4. Izmantot tirgus izpētes rezultātā iegūto informāciju uzņēmuma darbības veicināšanai un klientu piesaistei;
5. Izmantot tirgus izpētes rezultātus tirgus ietilpības, daļas noteikšanai;
6. Pārzināt tirgus segmentēšanas kritērijus un procesus, segmentēt tirgu un noteikt uzņēmuma mērķauditoriju, definēt tirgu;
7. Apzināt esošos un potenciālos klientus/piegādātājus un uzturēt informācijas sistēmas par tiem;
8. Izmantot dažādus komunikācijas kanālus un rīkus klientu vēlmju un vajadzību noskaidrošanai un informēšanai (saziņa ar klientu);
9. Izvēlēties vispiemērotāko komercdarbības formu biznesa idejas īstenošanai;
10. Definēt uzņēmuma misiju, vīziju, pielietojot stratēģisko, taktisko, operatīvo plānošanu, veikt uzņēmuma SVID analīzi;
11. Izvērtēt biznesa plāna izstrādei nepieciešamo informāciju;
12. Veikt tirgus izpēti un plānot pārdošanas apjomus idejas īstenošanai;
13. Izstrādāt mārketinga plānu idejas īstenošanai;
14. Noteikt realizācijai nepieciešamos līdzekļus un to izmaksas, produkta pašizmaksu, bezzaudējuma punkta un riska nosacījumus, apdrošināšanas iespējas un izmaksas;
15. Prognozēt biznesa idejas īstenošanas finanses, sagatavot naudas plūsmas grafiku, plānoto peļņas vai zaudējumu aprēķinu, veikt uzņēmuma finanšu analīzi;
16. Noteikt uzņēmuma finanšu līdzekļu avotus, ārējās finansēšanas piesaistes nepieciešamību;
17. Prezentēt biznesa plānu komercdarbības uzsākšanai un finansējuma piesaistei.

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamiem, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu – atzīmi (ne mazāku par 5 – „viduvēji” 10 ballu vērtējuma skalā) vai „ieskaitīts” visos izglītības programmas moduļos un pārbaudījumos, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem

Noslēguma pārbaudījums

Programmas apguves noslēgumā izglītojamais kārto noslēguma pārbaudījumu, kurā izstrādā biznesa plānu un prezentē to (atbilstoši savai profesionālajai kvalifikācijai)

Tālākās izglītības iespējas

1. Iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences, apgūstot papildu moduļus, atbilstoši nozares “Uzņēmējdarbība, finanses,
grāmatvedība, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)” moduļu kartei.
2. Izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides izglītības programmās, kursos, semināros.
3. Patstāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci.

Mācību plāns profesionālās pilnveides izglītības programmai

 Profesionālās kvalifikācijas daļa (modulis vai moduļi), kas modulārajās profesionālās izglītības programmās atbilst profesionālo kompetenču moduļiem

Stundas

Kopā Teorija Prakse
Tirgus un klienti 60 18 42
Biznesa plāna izstrāde 100 30 70
PROGRAMMĀ KOPĀ 160 48 112

Detalizētākā informācija par profesionālās izglītības programmas moduļiem ir pieejama VISC mājaslapā: https://www.visc.gov.lv/lv/modularas-programmas