Uzņemšana šajā programmā 2022./2023. m.g. nenotiks!

Modulārā izglītības programma

Banku zinības un finanses

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sagatavot finanšu darbinieku, kurš spēs nodrošināt finanšu informācijas ievadīšanu, apkopošanu un apstrādi, darījumu noformēšanu un uzskaiti, komunikāciju ar klientu.

Iegūstamā kvalifikācija

Finanšu darbinieks

Finanšu darbinieks iegūst informāciju no klienta klātienē un attālināti, analizē no datu bāzēm un dokumentiem iegūto finanšu informāciju, apstrādā finanšu informāciju un datus, sagatavo individuālas atskaites, pārskatus, noformē skaidras un bezskaidras naudas darījumu dokumentus, veic skaidras un bezskaidras naudas darījumu operācijas, sniedz vispārēju informāciju klientiem. Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izglītojamie nostiprina finanšu darbinieka praksē.

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu kursi

Apgūst optimālā līmenī – Latviešu valoda un literatūra, matemātika, svešvaloda (angļu valoda);

Apgūst vispārīgā līmenī – sports, dabaszinības, svešvaloda (krievu valoda).

Mūžizglītības kompetenču moduļi

Sabiedrības un cilvēku drošība, valodas, kultūras izpratne un izpausmes, sociālās un pilsoniskās prasmes, zaļās prasmes.

Profesionālie kompetenču moduļi

Grāmatvedības pamati, skaidras naudas dokumentu apgrozība, bezskaidras naudas operācijas, komunikācija ar klientu, dokumentēšana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, finanšu informācijas analīze, darījumu risku novērtēšana, finanšu projektu izstrāde, atskaišu un pārskatu sagatavošana, tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā, nodokļu režīma izvēle, sadarbība ar nerezidentiem, inovācijas profesionālajā darbībā finanšu uzskaites jomā.

Izglītību apliecinošais dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības sertifikāts par centralizētajiem eksāmeniem, kas ļauj piedalīties konkursā par iespējām turpināt izglītību jebkurā augstākajā mācību iestādē.

Kvalifikācijas līmenis

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis. Plašāk par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas kvalifikāciju datubāzē – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/

Kompetences

Skolas absolventi iegūst atbilstošu teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību. Spēj analizēt iegūto finanšu informāciju, pārliecinoši un droši lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas darba uzdevuma veikšanai, reģistrēt sistēmā klientu/ finanšu projektu, uzturot klientu datu bāzes un ievērojot finanšu projekta principus un termiņus, piemērot matemātisko domāšanu, modelējot darba situācijas un plānojot darba uzdevuma izpildi, apstrādāt finanšu informāciju un datus, pielietojot statistikas un analīzes metodes, sagatavot strukturētas individuālās atskaites, precīzi sagatavojot finanšu rezultātu kopsavilkumus, veikt skaidras un bezskaidras naudas darījumu operācijas un sagatavot ikdienas finanšu atskaites par veiktajām darbībām, pārbaudīt banknošu, monētu un banku norēķinu dokumentu īstumu, izmantojot atbilstošu tehnisko aprīkojumu, ievērot ārējos un iekšējos reglamentējošos normatīvos aktus, veicot finanšu darījumus, veidot pozitīvu komunikāciju ar klientu, sazināties valsts valodā un lietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās.

 Nodarbinātības apraksts:

Iespēja strādāt šādos amatos:

Individuālais komersants, struktūrvienības vadītājs, finansists.

Mācību ilgums

4 gadi

Papildus informācija

  • Profesionālo kompetenču moduļus māca augsti kvalificēti pedagogi;
  • mācības, transports bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju;
  • skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.