Modulārās izglītības programmas moduļu kopas apraksts

Profesionālās izglītības programmas mērķis

Sekmēt izglītojamā spējas analizēt finanšu informāciju un sagatavot finanšu atskaites un pārskatus.

Moduļa kopas sasniedzamie mācīšanās rezultāti

 1. Apkopot finanšu informāciju;
 2. Analizēt un pārbaudīt iegūto klienta finanšu datu atbilstību/ticamību un sakritību;
 3. Apstrādāt finanšu informāciju un datus, pielietojot statistikas un analīzes
 4. Sagatavot individuālās atskaites un finanšu rezultātu kopsavilkumus;
 5. Pārbaudīt finanšu datu ticamību;
 6. Saskaņot kopējā finanšu pārskatā.

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamiem, kuri apguvuši modulārās izglītības programmas moduļu kopu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu – atzīmi (ne mazāku par 5 – „viduvēji” 10 ballu vērtējuma skalā) vai „ieskaitīts” visos izglītības programmas moduļos un pārbaudījumos, izsniedz apliecība par moduļu kopas apguvi/ moduļa apguvi, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Noslēguma pārbaudījums:

Programmas apguves noslēgumā izglītojamais kārto noslēguma pārbaudījumu, kurā:

 1. Atbilstoši dotajiem uzdevuma nosacījumiem (situācijas aprakstam) apkopo finanšu informāciju.
 2. Analizē un pārbauda iegūto klienta finanšu datu atbilstību/ticamību un sakritību.
 3. Demonstrē un analizē apstrādāto finanšu informāciju un datus, pielietojot statistikas un analīzes metodes, statistiskās.
 4. Sagatavo individuālās atskaites un finanšu rezultātu.
 5. Analizē un prezentē saskaņotos kopējā finanšu pārskatā.

Tālākās izglītības iespējas

 1. Iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences, apgūstot papildu moduļus, atbilstoši nozares “Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības)” moduļu kartei.
 2. Izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides izglītības programmās, kursos, semināros.
 3. Patstāvīgi pilnveidot profesionālitāti.

Mācību plāns profesionālās pilnveides izglītības programmai

Profesionālās kvalifikācijas daļa (modulis vai moduļi), kas modulārajās profesionālās izglītības programmās atbilst profesionālo kompetenču moduļiem

Stundas

Kopā Teorija Prakse
Finanšu informācijas analīze 98 50 48
Atskaišu un pārskatu sagatavošana 99 49 50
PROGRAMMĀ KOPĀ 197 99 98

Detalizētākā informācija par piedāvātajiem modulārās izglītības programmas moduļiem ir pieejama VISC mājaslapā: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/uznem_003.pdf