Spreadsheet on Computer screen flat icon. Financial accounting report concept. office things for planning and accounting, analysis, audit, project management, marketing, research vector illustration

Grāmatvedība

Programmas mērķis

Sagatavot grāmatvedi, kurš savas kompetences ietvaros veic grāmatvedības uzskaites pamatuzdevumus atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam patstāvīgi vai vadoša grāmatvedības speciālista uzraudzībā, izmantojot šajā procesā grāmatvedības programmas.

Iespēja strādāt šādos amatos:

Mācību ilgums

4 gadi

Sertifikāts

Tildes Jumis

Iegūstamā kvalifikācija

Uzskaites grāmatvedis

Informācija

Apgūst optimālā līmenī – Latviešu valoda I un Literatūra I, Matemātika I,  Svešvaloda I (angļu valoda);

Apgūst vispārīgā līmenī – Sports, Dabaszinības, Svešvaloda (B1) (krievu valoda), Valsts aizsardzības mācība;

Centralizētie eksāmeni – 3. kursā kārto eksāmenu Matemātika I, Latviešu valoda un literatūra, Svešvaloda I (angļu valoda) optimālā līmenī;

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu padziļinātie kursi: 4. kursā izglītojamais var izvēlēties vienu no augstākā līmeņa vispārizglītojošajiem padziļinātajiem kursiem (Matemātika II, Svešvaloda II (C1) (angļu valoda), Latviešu valoda II un literatūra II) un kārtot centralizēto eksāmenu.

 • Sabiedrība un cilvēku drošība,
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes,
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes,
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
 • Grāmatvedības pamati
 • Skaidras naudas dokumentu apgrozība
 • Bezskaidras naudas operācijas
 • Dokumentu kontrole
 • Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
 • Krājumu uzskaite
 • Debitoru uzskaite
 • Nākamo periodu izmaksu un uzkrāto ieņēmumu uzskaite
 • Finanšu aizdevuma uzskaite
 • Naudas līdzekļu uzskaite
 • Pašu kapitāla uzskaite
 • Kreditoru uzskaite
 • Darba samaksa un atbilstošo nodokļu uzskaite
 • Inventarizācija
 • Ieņēmumu un izdevumu uzskaite
 • Nodokļu deklarāciju un finanšu pārskatu sagatavošana
 • Uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā
 • Tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā
 • Nodokļu režīma izvēle
 • Sadarbība ar nerezidentiem
 • Inovācijas profesionālajā darbībā finanšu uzskaites jomā
 • Dokumentēšana
 • Grāmatveža prakse

Ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis.

Grāmatvedis veic uzņēmuma, iestādes vai organizācijas finansiālo operāciju pilnu uzskaiti. Nodrošina savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu. Aprēķina darbiniekiem algas, slimības un atvaļinājuma samaksu. Analizē uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus. Novērtē ilgtermiņa ieguldījumus atbilstoši uzņēmumā pastāvošajiem līdzekļu klasifikācijas kritērijiem un novērtēšanas noteikumiem. Iegrāmato nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un finanšu ieguldījumu darījumus. Gatavo finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas.  Veic uzņēmuma līdzekļu avotu (pašu kapitāla un saistību) uzskaiti. Veic uzkrājumu uzskaiti. Apkopo, plāno un kontrolē finanšu resursu sadali. Sagatavo uzņēmuma gada pārskatus. Veic citus ar uzņēmuma grāmatvedību saistītus darbus.

Profesionālo kompetenču moduļus māca augsti kvalificēti speciālisti, kas strādā grāmatvedības un finanšu nozarē.

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.

Mācības notiek : Attālinātajā mācību procesā izmanto Jumis PRO mākoņlicences (iegādājas skola).

Kvalifikācijas eksāmens: 4. kursā kārto kvalifikācijas eksāmenu grāmatvedībā, izmantojot datorprogrammu Tildes Jumis.

Sazinies ar mums

Adrese

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013, Latvija

Saziņa

Mob : +37120011299

E-pasts : info@rtpv.edu.lv

Darba Laiks

Darba dienās 9.00 – 17.00.

Seko Mums SocTīklos