Profesionālās izglītības programma:

Grāmatvedība

 

Programmas mērķis

Sagatavot grāmatvedi, kurš savas kompetences ietvaros veic grāmatvedības uzskaites pamatuzdevumus atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam patstāvīgi vai vadoša grāmatvedības speciālista uzraudzībā, izmantojot šajā procesā grāmatvedības programmas.


Iegūstamā kvalifikācija:

Grāmatvedis

 

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu pamatkursi

Apgūst optimālā līmenī – Latviešu valoda un literatūra, matemātika, svešvaloda (angļu valoda);

Apgūst vispārīgā līmenī – Sports, dabaszinības, svešvaloda (krievu valoda);

Centralizētie eksāmeni – 3. kursā kārto eksāmenu matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā.

Mūžizglītības kompetenču moduļi:

 • Sabiedrība un cilvēku drošība
 • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
 • Sociālās un pilsoniskās prasmes
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Profesionālo kompetenču moduļi:

 • Grāmatvedības pamati
 • Skaidras naudas dokumentu apgrozība
 • Bezskaidras naudas operācijas
 • Dokumentu kontrole
 • Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
 • Krājumu uzskaite
 • Debitoru uzskaite
 • Nākamo periodu izmaksu un uzkrāto ieņēmumu uzskaite
 • Finanšu aizdevuma uzskaite
 • Naudas līdzekļu uzskaite
 • Pašu kapitāla uzskaite
 • Kreditoru uzskaite
 • Darba samaksa un atbilstošo nodokļu uzskaite
 • Inventarizācija
 • Ieņēmumu un izdevumu uzskaite
 • Nodokļu deklarāciju un finanšu pārskatu sagatavošana
 • Uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā
 • Tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā
 • Nodokļu režīma izvēle
 • Sadarbība ar nerezidentiem
 • Inovācijas profesionālajā darbībā finanšu uzskaites jomā
 • Dokumentēšana
 • Grāmatveža prakse

Mācības notiek Tildes Jumis programmā.

Attālinātajā mācību procesā izmanto Jumis PRO mākoņlicences (iegādājas skola).

Kvalifikācijas eksāmens: 4. kursā kārto kvalifikācijas eksāmenu grāmatvedībā, izmantojot datorprogrammu Tildes Jumis.

Izglītību apliecinošais dokuments:

Diploms par profesionālo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības sertifikāts par centralizētajiem eksāmeniem, kas ļauj turpināt izglītību jebkurā augstākajā mācību iestādē.

Profesionālās kvalifikācijas apliecība (4. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Sertifikāts par apmācību grāmatvedības programmā Tildes Jumis.

Kvalifikācijas līmenis:

Ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis un ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis. Plašāk par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas kvalifikāciju datubāzē – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/

Grāmatvedis veic uzņēmuma, iestādes vai organizācijas finansiālo operāciju pilnu uzskaiti. Nodrošina savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu. Aprēķina darbiniekiem algas, slimības un atvaļinājuma samaksu. Analizē uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus. Novērtē ilgtermiņa ieguldījumus atbilstoši uzņēmumā pastāvošajiem līdzekļu klasifikācijas kritērijiem un novērtēšanas noteikumiem. Iegrāmato nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un finanšu ieguldījumu darījumus. Gatavo finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas.  Veic uzņēmuma līdzekļu avotu (pašu kapitāla un saistību) uzskaiti. Veic uzkrājumu uzskaiti. Apkopo, plāno un kontrolē finanšu resursu sadali. Sagatavo uzņēmuma gada pārskatus. Veic citus ar uzņēmuma grāmatvedību saistītus darbus.

Nodarbinātības apraksts:

Grāmatvedis strādā uzņēmumos, iestādēs un organizācijās vai kā pašnodarbinātais.

Iespēja strādāt šādos amatos:

Darbu var sākt kā grāmatveža palīgs un, gūstot darba pieredzi, var kļūt par vecāko grāmatvedi, galveno grāmatvedi, nodaļas vadītāju, finanšu direktoru u.tml.

Mācību ilgums

4 gadi

Papildus informācija

Profesionālo kompetenču moduļus māca augsti kvalificēti speciālisti, kas strādā grāmatvedības un finanšu nozarē.

Mācības bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.