Kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APRAKSTS

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesā sekmēt izglītojamo spējas izstrādāt kravu pārvadājumu maršrutus, nodrošināt transportēšanas procesa dokumentu apriti un veikt transportēšanas datu analīzi un apstrādi.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie mācīšanās rezultāti (ietver zināšanas, prasmes un kompetences):

 1. Izvērtēt loģistikas darba uzdevumu un izstrādāt kravu transportēšanas maršrutus atbilstoši klienta pasūtījumam;
 2. Piemērot LR nodokļu un nodevu sistēmu, izstrādājot iekšzemes transportēšanas maršrutus un piemērot LR un ārvalstu nodokļu un nodevu sistēmas, izstrādājot starptautiskos transportēšanas maršrutus;
 3. Izvēlēties kravai un transportēšanas maršrutam atbilstošus transporta veidus un aprēķināt kravas transportēšanas izmaksas;
 4. Izstrādāt ar kravu transportēšanu un pakalpojumu sniegšanu saistīto risku samazināšanas pasākumu plānu;
 5. Sagatavot kravas transportēšanas pavaddokumentus, sk. grāmatvedības uzskaitei, tos uzkrāt un sistematizēt;
 6. Izvērtēt savas darba vietas atbilstību ergonomikas prasībām;
 7. Uzraudzīt kravu transportēšanas plāna un grafika īstenošanas pasākumus un komunicēt ar loģistikas procesa dalībniekiem valsts valodā un svešvalodās;
 8. Uzkrāt un sistematizēt kravas transportēšanas datus, izvērtēt kravas transportēšanas procesa norises datus un pielietot loģistikas darba uzdevumu izpildei specifiskās loģistikas datorprogrammas.
Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamiem, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu – atzīmi (ne mazāku par 5 – „ viduvēji” 10 ballu vērtējuma skalā) vai „ieskaitīts” visos izglītības programmas moduļos un pārbaudījumos, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Mācības notiek attālināti tiešsaistē MS Teams platformā pirmdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 17:30 līdz plkst. 21:00.

Noslēguma pārbaudījums

Programmas apguves noslēgumā izglītojamais kārto noslēguma pārbaudījumu, kurā izstrādā iekšzemes un starptautisko transportēšanas maršrutu; noformē konkrētas kravas transportēšanai nepieciešamos pavaddokumentus; ievada, apstrādā un analizē transportēšanas procesa datus specifiskā loģistikas datorprogrammā.

Tālākās izglītības iespējas
 1. Iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences, apgūstot papildu moduļus, atbilstoši nozares “Transports un loģistika” moduļu kartei.
 2. Izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides izglītības programmās, kursos, semināros.
 3. Patstāvīgi pilnveidot profesionālitāti.
Mācību plāns profesionālās pilnveides izglītības programmai
Profesionālās kvalifikācijas daļa (modulis vai moduļi), kas modulārajās profesionālās izglītības programmās atbilst profesionālo kompetenču moduļiem
Stundas
Kopā
Teorija
Prakse
Maršruta plānošana kravu pārvadājumos 60 18 42
Transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana 60 18 42
Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze 40 12 28
PROGRAMMĀ KOPĀ
160
48
112

Detalizētākā informācija par profesionālās izglītības programmas moduļiem ir pieejama VISC mājaslapā:https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/transp_001/karte. pdf

© Copyright - Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola